Gemeente Den Helder

Burgemeester W.K. Hoekzema optimistisch over toekomstige ontwikkelingen Den Helder: "Oude Rijkswerf Willemsoord symbool van vernieuwing".

betreft: BEGROTING
week: week 48

Welke toekomst ziet u voor Den Helder?

"We zijn met zijn allen, gemeentebestuur en inwoners, verantwoordelijk voor die toekomst. Het strategisch plan moet zorgen voor een aantrekkelijke woon- en leefgemeente. Men moet niet alleen naar Den Helder willen komen om er bijvoorbeeld te werken, maar er vooral ook willen wonen. Het gaat erom de leefkwaliteit die Den Helder biedt met zijn schone lucht, zee, strand en duinen, goed onder de aandacht te brengen. Daar komt nog bij dat de afstand tot de randstad beperkt is, zodat je daar wel de voordelen maar niet de lasten, zoals vervuiling en files van hebt."

Hoe kunnen mensen invloed uitoefenen op die toekomst?

"De strategische visie wordt ontwikkeld in werkgroepen. Het gemeentebestuur heeft vertegenwoordigers van de bevolking uitgenodigd om mee te denken over de thema's wonen, leefomgeving, sociale -, culturele- recreatieve en winkelvoorziening, vernieuwing in bedrijvigheid en bestuurskracht. Van de mensen die wij hebben uitgenodigd verwachten wij gevoel voor realiteit, deskundigheid en creativiteit. Het kenmerkt een modern bestuur om een dergelijke visie samen te ontwikkelen, waarbij het wel de plicht van de overheid is de voorwaarden voor zo'n opzet te scheppen."

Is de gemeente op de goede weg?

"Ja, zeer zeker. Een goed bestuur maakt bewuste keuzes. We richten ons nu op helder omschreven doelstellingen en geven daarmee in elk geval de richting aan waar het met de gemeente naar toe moet. De eerste heb ik al genoemd, namelijk: maak van Den Helder een interessante woon- en leefstad. Daarmee vul je een belangrijke vestigingsfactor in voor bedrijven in commerciële dienstverlening, zoals automatisering, callcenters, etc. Dergelijke bedrijven zijn minder afhankelijk van infrastructuur en richten zich daarom voor hun vestigingsplaats vaak op de leefomgeving voor hun medewerkers. Een andere doelstelling is dat we een betekenisvolle stedelijke vernieuwing willen realiseren. Het project herbestemming Oude Rijkswerf Willemsoord is daar een goed voorbeeld van. Ik kijk met gepast optimisme naar dit vitale project. De Ministerraad heeft het groene licht gegeven voor het herstel van de Zuidwesthoek. Het doorgaan van dit onderdeel is wezenlijk voor de presentatie van het hele complex. Reizigers naar en van Texel krijgen straks een heel ander beeld van de gemeente als ze langs de prachtige Flaneerkade rijden en de Oude Rijkswerf Willemsoord zien liggen. De Oude Rijkswerf Willemsoord wordt daarmee een symbool van vernieuwing en dat is een mooie aanzet voor imagoverbetering."

De media hebben nogal negatief gereageerd op onderdelen uit de begroting, bijvoorbeeld het budget dat nodig is voor de verandermanagers. Kunt u daar iets over zeggen?

"Bij de vorming van het nieuwe college is afgesproken dat wij ook naar organisatorische verbeteringen zouden kijken. Wij hebben daarbij de hulp van mensen van buiten nodig. Dat is zeker geen automatisme, maar het gaat erom verbeteringen aan te brengen en een cultuur te veranderen die zich in jaren heeft gevormd. We mogen niet van de medewerkers verlangen dat ze zelfstandig veranderingen kunnen doorvoeren. Een dwingend oog van een buitenstaander is daarbij nodig. Alleen op die manier verwacht ik succes. De verandermanagers zijn tijdelijk nodig, hoewel het proces van cultuurverandering tijd zal vergen. Ze worden niet betaald uit verhogingen van bijvoorbeeld de OZB, maar uit een eenmalige meevaller. Zodra verbeteringen zijn doorgevoerd, zal ook de bevolking merken dat de dienstverlening verbetert. Dat is in ieders belang. Wij willen de voortgang helder communiceren met onze inwoners, zodat ook zij zien dat er vooruitgang in zit. Op die manier moet het gemeentebestuur het vertrouwen terug verdienen."

De begrotingsbehandeling is voor het publiek meestal geen spannende gelegenheid. Kunt u aangeven waarom het belangrijk is dat de Helderse bevolking haar interesse toont?

"Een begrotingsprocedure is nogal zwaar. Het college komt met voorstellen, voor een deel kan de raad wijzigingen aanbrengen. Omdat een gulden maar één keer uitgegeven kan worden, moeten ook hier keuzes worden gemaakt. Voor het publiek is het interessant om te weten welke zaken de gemeente wil uitvoeren; wordt bijvoorbeeld een wijk wel of niet opgeknapt. Veel organisaties spelen hierop in en benaderen voor de begrotingsbehandeling de verschillende fracties met hun wensen. Binnen de beperkte ruimte van de begroting 2000 stelt het college voor wat wel en wat niet in het jaar 2000 uitgevoerd kan worden. Dat kan tot een aardige discussie met de raad leiden welke definitieve prioriteiten gesteld moeten worden."

Welke mogelijkheden ziet u om het imago van Den Helder te verbeteren?

"Imagoverbetering begint met uit te stralen dat je weet wat je wilt. Met duidelijk omschreven toekomstgerichte plannen, verbeter je niet alleen het imago naar de eigen inwoners, maar ook naar andere overheden zoals provincie en rijk. Het imago van Den Helder vormen we door bestuurlijke daadkracht te tonen. Aan de andere kant is imago ook een kwestie van gezelligheid. Den Helder moet een actieve en attractieve ontmoetingsplaats voor mensen worden. De herbestemming van de Oude Rijkswerf Willemsoord is daarbij van doorslaggevende betekenis. Het nautisch maritiem themapark en de megabioscoop zullen goed kunnen concurreren met de havensteden aan het IJsselmeer en de Waddenzee. Watersporters zullen de gezelligheid van Den Helder gaan waarderen, door de aanlegmogelijkheden zo dicht bij het centrum. Als de Zuidwesthoek helemaal gerestaureerd is en er activiteiten plaatsvinden zal daar zo'n uitstraling van uitgaan, dat dat de gemeenschap inspireert."

_________________________________________________________________

laaste verandering: december 01, 1999

Deel: ' Burgemeester Den Helder optimistisch over toekomst '
Lees ook