Gemeente Kerkrade

16.07.02: Burgemeester Som sluit drugspanden

Burgemeester Som sloot op maandag 15 juli 2002 twee drugspanden op grond van artikel 13b van de Opiumwet (verkoop softdrugs). De inrichting aan de Akerstraat 57 wordt zes maanden gesloten. De inrichting aan de Mundgenstraat 41 gaat voor de duur van drie maanden dicht. Sinds de uitvoering van het coffeeshopbeleid in oktober 2001 treedt de gemeente regelmatig op tegen de verkoop en de daarmee samenhangende overlast van verkoop van softdrugs.

Handhaving
Op 28 juni 2000 stelde de gemeenteraad de nota "toekomstig coffeeshopbeleid Kerkrade vast". Dit beleid heeft twee belangrijke peilers. Een is het toestaan van maximaal drie coffeeshops. De tweede peiler is de handhaving. Met het toestaan van drie locaties (oktober 2001) is ook een strenger handhavingsbeleid in werking getreden. Nadat op 23 januari 2002 de gedoogbeschikkingen aan de coffeeshops in de Grensstraat, Hammolenweg en Veldhofstraat afgegeven zijn, is de handhaving verder aangescherpt. De gemeente heeft vanaf medio 2000 in 35 panden opgetreden; dit heeft inmiddels geleid tot 16 sluitingen. In de overige panden hebben de exploitanten na een of meerdere waarschuwingen van de gemeente de verkoop van softdrugs gestaakt. Ook hebben eigenaren van woningen maatregelen genomen waardoor verkoop van verdovende middelen niet meer mogelijk is.

Schone en veilige stad
"Een grondige en zorgvuldige aanpak vereist de nodige tijd maar de eerste resultaten zijn zichtbaar. We hebben samen met politie en justitie alleen al de afgelopen maanden tientallen malen opgetreden. We hebben dat de burgers toegezegd en die afspraken moeten we ook nakomen" aldus burgemeester Som. Overigens gaat hij nog verder als het gaat om de verbetering van de leefbaarheid van de omgeving. Ook andere irritaties in de straat krijgen zijn aandacht. Uit de buurt van een pand in de Bleijerheiderstraat kwamen al geruime tijd klachten. In dit pand zijn in samenwerking met de eigenaar van de woning, politie, brandweer en gemeente het afgelopen weekend maatregelen getroffen waardoor aan de overlast voor de buurt een einde is gekomen. "Ook dit soort overlast die veelal veroorzaakt wordt door kleine groepen mensen zal de komende tijd worden aangepakt. Ik wil een schone en veilige stad" zegt burgemeester Som.


---

Bijlage 1 bij persbericht 16 juli 2002 "Burgemeester Som sluit drugspanden

HET COFFEESHOPBELEID

De gemeente Kerkrade besloot in de raadsvergadering van 28 juni 2000 in Kerkrade drie coffeeshops, verdeeld over drie wijken, toe te staan.

Maximumstelsel
Een gemeente kan voor het coffeeshopbeleid kiezen uit drie mogelijkheden: de nuloptie, overlaten aan vrije-marktwerking of invoeren van een maximumstelsel.
Inmiddels heeft de raad van Kerkrade gekozen voor het maximumstelsel. Bij het maximumstelsel wordt een bepaald aantal coffeeshops gedoogd, gekoppeld aan het inwoneraantal van de gemeente. In Nederland wordt de norm gehanteerd van één coffeeshop per 20.000 inwoners. Voor Kerkrade betekent dit dus drie coffeeshops.

Doelstellingen
Met het coffeeshopbeleid worden twee doelstellingen nagestreefd:
- bestrijden en voorkomen van negatieve effecten op het woon-, werk- en leefmilieu;

- bescherming van jongeren onder de 18 jaar. Verkoop van softdrugs moet vooral worden voorkomen op die plaatsen waar jongeren er ongewild mee kunnen worden geconfronteerd.

Vestigingscriteria
Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken, zijn de landelijke gedoogcriteria verder uitgewerkt voor zowel de verkoop van softdrugs, de bedrijfsvoering en de locaties waar vestiging van een coffeeshop toelaatbaar worden geacht.

De landelijke voorwaarden

- Behoudens een kleine aanduiding op de coffeeshop zelf mag geen sprake zijn van enige vorm van reclame;

- In de coffeeshop mogen geen harddrugs en alcohol voorhanden zijn en/of verkocht en/of geconsumeerd worden;

- Er mag geen sprake zijn van geluidhinder, vervuiling, voor de inrichting rondhangende klanten of parkeeroverlast;
- In de inrichting mogen geen personen beneden de leeftijd van 18 jaar worden toegelaten;

- Per transactie mag geen grotere hoeveelheid dan maximaal 5 gram softdrugs worden verkocht. Onder transactie wordt begrepen alle koop en verkoop in één inrichting op een zelfde dag met betrekking tot één koper.

De verder uitwerking in het lokale beleid Kerkrade
- De maximale handelsvoorraad in de coffeeshop mag de 500 gram niet overschrijden.

- Op zaterdag en zon- en feestdagen mag de coffeeshop geopend zijn van 13.00 uur tot 24.00 uur. Op de overige dagen mag de coffeeshop geopend zijn van 16.00 uur tot 24.00 uur.

- Per wijk wordt één coffeeshop toegestaan.
- Vestiging wordt niet toegestaan in een woonwijk.
- Vestiging wordt niet toegestaan binnen een straal van 250 meter van accommodaties waar normaliter veel jongeren plegen te verkeren. Hierbij kan worden gedacht aan onder meer schoolgebouwen, jongerencentra en andere jeugdvoorzieningen.


---

Bijlage 2 bij persbericht 16 juli 2002 "Burgemeester Som sluit drugspanden"

Overzicht sluitingen panden vanaf medio 2000

Adres

Aard van het pand

Termijn van sluiting

Motivering/wettelijke regeling

Pannesheiderstraat 49

woning

6 weken, ingaande 21-2-2002,

thans reguliere bewoning

art. 174a Gemeentewet

ernstige overlast voor omgeving

Locht 68

woning

6 weken, ingaande 19-6-2001

artikel 174a Gemeentewet

ernstige overlast voor omgeving

Locht 68

woning

3 maanden, aansluitend aan sluiting van 6 weken

artikel 174a Gemeentewet

Holtskuilenstraat 3

woning

3 maanden, ingaande 19-4-2002,

thans reguliere bewoning

artikel 174a Gemeentewet

ernstige overlast voor omgeving

Mundgenstraat 41

inrichting (Smiley)

3 maanden, ingaande 15-7-2002

verkoop van verdovende middelen

Veldhofstraat 148

woning (Tarkan)

6 weken, ingaande 19-6-2001,

pand nov. 2001 door brand verwoest

artikel 174a Gemeentewet

ernstige overlast voor omgeving

Veldhofstraat 148a

woning (Walter)

6 weken, ingaande 19-6-2001,

pand nov. 2001 door brand verwoest

artikel 174a Gemeentewet

ernstige overlast voor omgeving

Akerstraat 57

inrichting

3 maanden, ingaande 15-2-2002

verkoop verdovende middelen

Akerstraat 57

inrichting

6 maanden, ingaande 15-7-2002

verkoop verdovende middelen

Maria Gorettistraat 1

inrichting (smartshop)

3 maanden, ingaande 15-7-2000

verkoop verdovende middelen

Holzstraat 130

inrichting (smartshop/headshop)

3 maanden, ingaande 1-10-2000,

na aankondiging vervolgsluiting vertrokken

verkoop verdovende middelen

St. Pieterstraat 57a

inrichting (headshop)

3 maanden, ingaande 1-11-2000

verkoop verdovende middelen

St. Pieterstraat 57a

inrichting (headshop)

onbepaalde tijd, ingaande 10-1-2002

verkoop hard-drugs (paddos)

Veldhofstraat 178

inrichting (smartshop)

3 maanden, ingaande 1-10-2000

verkoop verdovende middelen

Veldhofstraat 178

inrichting (smartshop)

6 maanden, ingaande 5-3-2001

is tijdens sluitingstermijn vertrokken

verkoop verdovende middelen

Bleijerheiderstraat 11

inrichting

3 maanden, ingaande 1-12-2000

verkoop verdovende middelen

Deel: ' Burgemeester Som sluit drugspanden in Kerkrade '
Lees ook