Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burger en overheid in de informatiesamenleving. De noodzaak van institutionele innovatie

Een publicatie bij het onderwerp Actieprogramma elektronische overheid
6 september 2001
De commissie ICT en overheid heeft in haar rapport een aantal aanbevelingen gedaan die er toe zullen leiden dat de rol van de overheid in de informatiesamenleving wordt versterkt en nieuwe relaties ontstaan tussen burgers en overheid. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de rol van de overheid in het maatschappelijk verkeer, maar ook voor haar manier van werken.
De overheid moet beter inspelen op de snelle ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie om tegemoet te komen aan de burger die steeds mondiger wordt. Hiërarchische relaties tussen overheden, burgers, bedrijven en/of maatschappelijke organisaties moeten veranderen in horizontale samenwerkingsverbanden. Transacties tussen burgers, maatschappelijke verbanden en bedrijven worden steeds belangrijker. De overheid speelt een rol bij het bewaken, bevorderen en garanderen van de publieke gevolgen daarvan. Discussie, onderhandeling en besluitvorming vinden steeds meer in de samenleving plaats, waardoor het publiek domein een sterk zelfregulerend, zelfordenend en zelfsturend vermogen krijgt. De overheid ziet in dit proces toe op de publieke en democratische kwaliteit van deze maatschappelijk voortgebrachte ordeningen en vervult vooral een rol als procesarchitect.
De nieuwe overheid moet in ieder geval het volgende garanderen:


1. toegang en toegankelijkheid tot de elektronische overheid en/of haar diensten;

2. preventie van negatieve externe effecten en afwenteling;
3. de bevordering van de gelijkwaardige positie van relatief zwakke belangen;

4. de democratische kwaliteit van de afwegingen die tot een bepaald besluit hebben geleid.

Deel I van het rapport bevat een analyse van de veranderende relaties tussen overheid en burgers in de informatiesamenleving. In deel II geeft de commissie aan welke politieke en bestuurlijke stappen moeten worden genomen om tot de creatie van een overheidsorganisatie te komen die toegesneden is op de informatiemaatschappij. Hierbij komt ook de vraag aan de orde hoe ICT als sturingsinstrument kan worden ingezet om de aanbevelingen, die de commissie doet, te realiseren.

Behalve het rapport van de commissie Docters van Leeuwen zijn er nog een aantal rapporten verschenen:

* De literatuurverkenning biedt een overzicht en samenvattingen van de centrale ICT-beleidnotas van de Rijksoverheid, rapporten, adviezen en studies van onder andere de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, enkele internationale ICT-beleidstukken en een overzicht van wetenschappelijke studies.

* Onderzoeksbureau Cap Gemini heeft in de "Verkenning naar ICT bestedingen en investeringen van overheid en bedrijfsleven" onderzoek gedaan naar de verschillen en overeenkomsten in ICT bestedingen en investeringen van de overheid en het bedrijfsleven onderzocht, waarbij ook met name de invloed van marktwerking nader is bekeken.

* Dialogic: innovatie & interactie heeft geïnventariseerd welke wensen en verwachtingen er leven onder de burger over een elektronische overheid.

* Het rapport van de Katholieke Universiteit Brabant gaat in op de vraag hoe de staat verandert naar aanleiding van de nieuwe informatiesamenleving. Welke vormen van openbaar bestuur ontwikkelen zich in de virtuele wereld? Wat blijft er over van de staat zoals we die in de fysieke wereld kennen? Hoe krijgt de maatschappelijke betekenis van de staat in de virtuele wereld vorm, en welke mechanismen en patronen zijn daarbij waarneembaar?

Rapport van de commissie Docters van Leeuwen


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Burger en Overheid in de informatiesamenleving '
Lees ook