Origineel bericht afkomstig van:

Pol D'Huyvetter" (pol@motherearth.org)

P E R S B E R I C H T / A K T I E - O P R O E P

Bekende Vlamingen kondigen nieuwe inspectie aan van atoomwapenbasis Kleine Brogel

UITNODIGING BURGERINSPECTIE VOOR ACIEVOERDERS/STERS

Zondag 21 februari 1999 vanaf 10u30 Cultureel Centrum De Kroon, Nevenplein 1 te Kaulille (Peer) Limburg (Belgie)

Brussel, 17 febr.'99 +++ Deze morgen hebben een aantal bekende Vlamingen en vertegenwoordigers van socio-culturele organisaties op een persconferentie openlijk aangekondigd dat ze op zondag 21 februari een actief-geweldloze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid opzetten, teneinde na te gaan waar, hoeveel en welk type atoomwapens op de basis van Kleine Brogel opgeslagen liggen. Naast tientallen vredesactivisten van het Forum voor Vredesaktie en Voor Moeder Aarde die het initiatief nemen voor deze nieuwe inspectie, engageerden zich ook reeds een dertigtal bekende Vlamingen en prominenten deelnemen, w.o. Margriet Hermans , Patrick Hostekint (SP Senator), Paul Pataer (voorzitter Liga Rechten van de Mens), Patrick Vankrunkelsven (voorzitter VU), Vincent van Quickenborne (woordvoerder ID21), Paul Staes (CVP senator) en Joos Wauters (Kamerlid Agalev).

Kris Cuppens en Dirk Tuypens, acteurs bij de televisie serie 'Heterdaad' waren aanwezig op de persconferentie. Kris Cuppens die veertien jaar terug z'n dienstplicht vervulde op de basis van Kleine Brogel verklaarde: "Ik moet nog iets rechtzetten. Vandaag heb ik een dochter waarvan ik heel veel hou. Ik wil de toekomst van mijn dochter veilig stellen. Ik heb een spaarboekje, een levensverzekering... en zondag ga ik naar Kleine Brogel om zoals Peter Sellars stelde een stem te geven aan mensen die geen stem hebben."

Dirk Tuypens verklaarde dat : "Kleine Brogel een illustratie is van de militaire suprematie van de VS. Alle verdragen rond ontwapening zijn niets anders dan rookgordijnen waarachter kernmogendheden hun machtsspel verderzetten. Het massaal inzetten van verarmd uranium tijdens de golfoorlog was een andere pijnlijke illustratie van de Amerikaanse hypocriete politiek tegen het aanmaken en bezitten van massavernietiginsgwapens. Door deel te nemen aan de burgerinspectie wil ik de Belgische situatie aanklagen".

Marc Bontemps, voorzitter van Oxfam Wereldwinkels verklaarde op de persconferentie dat "het thema ontwapenen om te ontwikkelen even actueel blijft als tijdens de rakettenbetogingen van de jaren 80. De atoombommen liggen er nog, en de kloof tussen het noorden en het zuiden is groter dan ooit."

Danny Jacobs bracht de steun van de Vlaamse milieubeweging."Het gebruik van kernwapens zou een wereldwijde vernietiging van het leefmilieu tot gevolg hebben. Een vrees die toeneemt naarmate het Russische kernwapenarsenaal een steeds groter schroothoopgehalte aanneemt. Vandaar dat de milieubeweging mee pleit voor kernontwapening op wereldvlak en meer concreet tot het ontmantelen van de nucleaire wapenopslagplaatsen".

De burgerinspecties vragen aandacht voor een opinie waarin het Internationaal Gerechtshof oordeelde (8 juli'96) dat het dreigen met en het gebruik van kernwapens strijdig zijn met het humanitair recht en het oorlogsrecht. Het Hof van Den Haag oordeelde tevens dat de totale eliminatie van alle kernwapens een juridische verplichting is.

Belgie schendt het internationaal recht en overtreedt de verbintenissen aangegaan in het Non-Proliferatieverdrag. De plaatsing van kernwapens op Kleine Brogel heeft geen wettelijke grond en is aan elke democratische besluitvorming onttrokken. Parlementsleden, die de grondwettelijke taak hebben om de regering te controleren, krijgen geen eenduidig antwoord op de vraag hoeveel en welke atoomwapens op Kleine Brogel liggen opgeslagen. De talrijke voorstellen van zowel parlementsleden als vanuit de vredesbeweging om een hoorzitting of een open maatschappelijk debat te organiseren, waarop de Belgische betrokkenheid in de illegale nucleaire NAVO-strategie getoetst wordt aan de opinie van het Internationale Gerechtshof, worden door de overheid genegeerd.

Door dit alles zien de deelnemers aan de burgerinspectie zich in een juridische noodsituatie geplaatst. De Nuremberg-principes verplichten alle burgers om misdaden tegen de mensheid te voorkomen, zelfs als ze hiervoor een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid moeten stellen. De burgerinspecteurs zijn zich ervan bewust dat het betreden zonder officiele toelating van een militaire basis een politiek misdrijf is, waarvoor ze zich mogelijks voor een Assisenhof zullen moeten verantwoorden.

De burgerinspecteurs ondertekenden allen een engagementsverklaring, waarin ze verklaren volledig geweldloos te werk te zullen gaan. Met hun deelname willen de burgerinspecteurs bijdragen aan het doorbreken van de geheimhouding inzake de opslag van kernwapens in Belgie en aan het uitlokken van een democratisch parlementair en maatschappelijk debat. Hierbij is het geenszins de bedoeling om de rechtsstaat te omzeilen of te ontwrichten, maar om ze rechtvaardiger te maken en in overeenstemming te brengen met het internationaal recht.

Contacten :

GSM 0495-28 02 59 (pol)
0495-47 25 35 (hans)

Afspraak :
Zondag 21 februari vanaf 10u30
Cultureel Centrum De Kroon, Nevenplein 1, 3950 Kaulille (Bocholt) Limburg

Openbaar vervoer :

Treinen via Antwerpen Berchem 9u23 - Overpelt 10u26

Vertrek vanuit Brussel Centraal 8u44
Gent Sint-Pieters 8u32
Leuven 8u33 (over Mechelen - A'pen Berchem)
Mechelen 9u02

Met de wagen :

Autosnelweg Hasselt - Antwerpen
Afrit 25 Leopoldsburg. Vanuit Leopoldsburg richting Peer. In Peer richting Neerpelt. In Kleine Brogel ga je richting Kaullile.

EN voor diegenen die vroeger komen :

Zaterdag 20 februari vanaf 16u00
Kamplaats Marc Rinkens, Erpekommerweg 58, Erpekom (Peer)

For Mother Earth/Voor Moeder Aarde vzw,
Lange Steenstraat 16/d, 9000 Gent, Belgium
Phone +32-9-233 84 39
Fax +32-9-233 73 02
Mobile +32-495-28 02 59
E-mail : pol@motherearth.org

Deel: ' Burgerinspectie atoomwapenbasis Kleine Brogel '
Lees ook