Gemeente Son en Breugel


Burgerraadpleging raadsprogramma.
31-03-2003
Het is al weer even geleden, maar vorig jaar hebben bijna 100 inwoners van onze gemeente een vaak uitvoerige inbreng geleverd ten behoeve van het raadsprogramma 2002 2006. Onlangs werd in de commissie Algemene Zaken gevraagd, wat er nu eigenlijk uiteindelijk met al die reacties is gebeurd. Daarover geven wij graag de volgende informatie.

Het is evident, dat een groot aantal reacties geleid heeft tot opneming van onderwerpen in het uiteindelijke raadsprogramma. Als voorbeeld daarvan kunnen bij voorbeeld de geplande notas jeugdbeleid en seniorenbeleid worden genoemd. Bij de voorbereiding daarvan zullen de ingebrachte zienswijzen daarover, worden betrokken. Hetzelfde geldt voor veelvuldig bepleite kwaliteitsverbetering van onze groenvoorzieningen.
In een aantal gevallen werd inhoudelijke kritiek geleverd op eerdere raadsbesluiten. Populair daarbij was bij voorbeeld het duurzaam veilig inrichten van vele wegen in ons dorp. Bij ko-mende evaluaties zullen deze signalen worden betrokken. Het zal duidelijk zijn, dat in een aantal gevallen geuite kritiek slechts voor kennisgeving kon worden aangenomen.
Tot slot had een aantal reacties betrekking op zeer concrete situaties. Voorbeelden daarvan zijn verzoeken om trottoirs aan te leggen, drempels te verplaatsen, onoverzichtelijke kruisin-gen veiliger te maken en 30km borden te plaatsen. Deze verzoeken zijn inhoudelijk bekeken. Daar waar de vragen terecht bleken zal concrete actie worden ondernomen. Dat betekent aanpassing van de voor dit jaar opgestelde (vooral onderhouds) plannen.
Er is van afgezien alle reacties individueel te beantwoorden. Dit zou een onevenredig tijdsbeslag vergen. Gehoopt wordt dat op grond van het voorgaande daarvoor begrip bestaat.

Deel: ' Burgerraadpleging raadsprogramma in Son en Breugel '
Lees ook