Gemeente Tilburg


2-2-99

Burgers actiever betrokken bij inspraak

Evaluatie leidt tot scherper onderscheid korte en lange inspraakprocedures

Onder het motto 'Eerst luisteren, dan pas besluiten' zijn burgers het afgelopen jaar actiever betrokken bij bouwplannen in bestaande wijken. Vorig jaar is daarvoor een aantal nieuwe inspraakprocedures ontwikkeld. Inmiddels is er een jaar met de nieuwe procedures gewerkt en heeft een evaluatie plaatsgevonden.
In de praktijk werden het afgelopen jaar verschillende procedures door elkaar heen gebruikt. De gemeente brengt daar nu meer duidelijkheid in aan door een scherper onderscheid te maken tussen de korte en de lange inspraakprocedure.

Korte procedure: stedenbouwkundige richtlijnen
Er komt een korte inspraakprocedure voor relatief kleine bouwplannen, die weinig invloed hebben op de omgeving. Het college kan hierover direct een standpunt innemen, waarna de bewoners via inspraak op het plan kunnen reageren. Deze procedure krijgt de naam Stedenbouwkundige richtlijnen. Een voorbeeld van een korte procedure is het bouwplan voor de nieuwbouw op de plaats van de Lekpot in Berkel-Enschot.

Lange procedure: omgevingsverkenning
Voor meer ingrijpende bouwplannen wordt eerst uitvoerig overleg gevoerd met burgers en andere belanghebbenden. Daarna neemt het college pas een standpunt in. Deze langere procedure behoudt de naam Omgevingsverkenning. Een voorbeeld van zo'n lange procedure is de inspraak over het Volt-terrein. Bij grotere bouwprojecten neemt het college dus meer tijd voor inspraak.

Een omgevingsverkenning is een inspraaknota waarin een visie wordt uitgewerkt die rekening houdt met het beleid (bijvoorbeeld op het gebied van milieu), fysieke omgevingsaspecten en het bouwplan dat er ligt. De omgevingsverkenning wordt voorgelegd aan belanghebbenden. Na inspraak stelt het college de omgevingsverkenning vast en daarmee wordt het een collegestandpunt. Daarna toetst het college het bouwinitiatief aan de visie uit het collegestandpunt. Als het bouwplan voldoet aan de voorwaarden van het collegestandpunt kan medewerking worden verleend aan het bouwplan en een mogelijke wijziging van het bestemmingsplan. Is dat niet het geval, dan zal de particuliere ontwikkelaar zijn bouwplan moeten aanpassen.

Evaluatie
Uit de evaluatie blijkt dat bewoners dit jaar actiever bij de inspraak zijn betrokken. Vroeger konden bewoners slechts reageren op een kant en klaar bouwplan. Met de nieuwe procedure is er ruimte voor de bewoners om actief mee te denken over oplossingen en alternatieven. Ook de stedelijke organisaties, zoals woningcorporaties, nemen meer dan voorheen aan de inspraak deel. Wanneer er echter ruimtelijke of financiële randvoorwaarden verbonden zijn aan een bouwplan, blijft de inspraakruimte ook bij de nieuwe procedures beperkt.

Een consequentie van de nieuwe procedures is dat initiatiefnemers langer in onzekerheid blijven over de steun van de gemeente voor de uitvoering van hun bouwplannen. Bovendien wordt de gemeenteraad op een later tijdstip pas betrokken bij de plannen, omdat de discussie in de stad meer gewicht heeft gekregen. Om in elk geval te voorkomen dat verschillende procedures door elkaar worden gebruikt is nu een helder onderscheid gemaakt tussen korte en lange.

Zoekwoorden:

Deel: ' Burgers Tilburg actiever betrokken bij inspraak '
Lees ook