Burn-out is hot; toename interesse zelftesten Burn-out


ZALTBOMMEL, 20130919 -- De behoefte aan zelftesten voor burn-out en het zoekgedrag op internet met betrekking tot dit onderwerp neemt de laatste jaren flink toe, blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Leaufort. De stijging van het aantal werknemers met een burn-out, die al sinds 2007 gaande is, lijkt zich derhalve gestaag door te zetten. De toename van het aantal malen dat de zelftest Burn-out is ingevuld, lijkt verband te houden met een toename van het aantal burn-out-klachten. In 2012 ervoer ruim 1 op de 8 werknemers burn-outklachten volgens onderzoek van CBS en TNO.

Meer zelftests = meer burn-out
Leaufort biedt sinds 2,5 jaar een gratis zelftest burn-out via de website aan. Deze is bedoeld om iemand een eerste indicatie te geven in welke mate hij/zij symptomen van stress, overbelasting en burn-out vertoont. Ruim 34.000 personen hebben deze zelftest inmiddels ingevuld. Het laatste jaar is het aantal respondenten met 40% toegenomen en momenteel komen er iedere maand meer dan tweeduizend bij (zie grafiek).* Steeds meer personen die symptomen van stress en burn-out ervaren, gaan actief op zoek naar mogelijkheden om hun vermoedens te onderzoeken. De dalingen in de grafiek kunnen worden verklaard door vakantieperiodes. 

[Grafiek toename aantal respondenten self test burn-out]


Ook het zoekgedrag op internet bevestigt de grote interesse in burn-out.  Op Google wordt alleen al met het zoekwoord ‘burn-out’ gemiddeld 135.000 keer per maand gezocht. Inclusief de vele varianten met betrekking tot dit zoekwoord zoals ‘stress’, ‘burnout’ en ‘zelftest burn-out’ is dit maar liefst 714.690 keer per maand.

Stijging burn-out onder jongeren
Opvallend is dat met name steeds meer jongeren tussen de 25 en 35 jaar aan het begin van hun carrière te maken krijgen met een burn-out (TNO, juni 2013). In 2010 had deze groep relatief gezien nog weinig last van burn-out; 1 op de 10 jongeren in de leeftijdsgroep 25-35 jaar had burn-outklachten. Inmiddels is dit al 1 op de 8.  

Oorzaken burn-out
De crisis speelt een belangrijke rol bij de toename van burn-out, volgens onder andere TNO en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Momenteel heerst er veel baanonzekerheid en met name voor jongeren is het moeilijk om een vast contract te krijgen. Zij werken met veel tijdelijke contracten en moeten zich voortdurend bewijzen; dat levert onevenredig veel stress op.

Ook de scheidslijn tussen werk en privé wordt steeds vager en de druk in het privéleven is met name bij jongeren flink toegenomen, waardoor zij het werk minder aan kunnen. Waarschijnlijk zijn internet, mobiele telefoon en social media hierbij belangrijke factoren, omdat men continu in contact staat met anderen. Daarnaast worden mensen overladen met grote hoeveelheden informatie en allerlei keuzemogelijkheden. Het kost veel energie om hieruit de juiste informatie te filteren en gefocust te blijven.

Top 5 van burn-out klachten
Uit data-analyse van de zelftest van Leaufort blijkt dat 87% van de respondenten relatief veel stress ervaart en zelfs 45% symptomen van zware overbelasting en burn-out vertoont. Uit onderzoek komt naar voren dat de top vijf van klachten die de respondenten ervaren zijn:
 Klachten                  Percentage respondenten 1. Piekeren / Zich zorgen maken            85% 2. Sneller geïrriteerd raken               80% 3. Opgejaagd / Rusteloos gevoel           79% 4. Slechter concentratievermogen          78% 5. Lichamelijke klachten                   75% 

Preventie
Gezien de hoge kosten die burn-out en langdurige stress met zich meebrengen, is preventie van groot belang. Het begeleiden van een werknemer die burn-out dreigt te raken, is meestal slechts zo'n 5% van de kosten van uitval door burn-out. Het in kaart brengen van risicofactoren, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van burn-out; het geeft een werknemer en/of werkgever handvatten om gericht de oorzaken van spanningen aan te pakken.

Leaufort heeft een nieuwe zelftest ontwikkeld die de risicofactoren in kaart brengt binnen de werksituatie, privésituatie en persoonskenmerken. Deze zelftest is onder andere gebaseerd op het Job-Demand-Control model van Karasek, wat ervan uitgaat dat bij hoge taakeisen, voldoende sturingsmogelijkheden en sociale steun belangrijk zijn.

De onderzoeksgegevens van deze zelftest worden gebruikt om het Preventieprogramma dat Leaufort biedt, nog beter aan te laten sluiten aan de behoeften. Daarnaast geeft het de werknemer of werkgever een eerste indicatie van de risicofactoren. Klik hier voor de nieuwe gratis zelftest.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leaufort, tel. 0418-573650 of info@leaufort.nl. Daarnaast kunt u terecht op onze website www.leaufort.nl.

Bronnen:
  • CBS (2012) ‘Burn-outklachten bij hoge werkdruk en bij weinig sociale steun‘
  • CBS (2011) ‘Meer werknemers met burn-outklachten’
  • TNO (2013) ‘Eén op de zes laag opgeleide jongeren heeft burn-outklachten’
  • NCvB, Beroepsziekten in cijfers 2012

Noot:
* Een kanttekening die geplaatst kan worden, is dat de toename van het invullen van de zelftest niet geheel los kan worden gezien van virale marketing van de betreffende pagina.


Deel: ' Burn-out is hot; toename interesse zelftesten Burn-out '
Lees ook