Partij van de Arbeid


Bussemaker over nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg

30 juni 1999 PvdA-voorlichting

Tijdens het overleg over de kabinetsnota 'Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg' heeft PvdA-woordvoerder Jet Bussemaker onder meer betoogd dat Nederland het goed doet in Europa als het gaat om deeltijdarbeid en het beschermen van deeltijders, maar als het gaat om verlofregelingen bevindt Nederland zich in de absolute achterhoede. De PvdA-fractie is dan ook blij met de nota van het kabinet, want deze bevat een groot aantal voorstellen om de mogelijkheden tot het combineren van arbeid en zorg te verbeteren. Bussemaker: 'Over sommige voorstellen zijn wij enthousiast, zoals het sparen voor verlof, en het feit dat een kortdurend zorgverlof van 10 dagen wordt vastgelegd. Zeer teleurstellend echter is het onbetaalde karakter hiervan. In het algemeen had ik gehoopt op een beter evenwicht tussen collectieve, voor iedereen bereikbare arrangementen, en het erkennen van individuele verantwoordelijkheid.'

Het kabinet stelt 10 dagen onbetaald en geclausuleerd zorgverlof voor, waarbij zij weliswaar aangeeft te hechten aan betaling, maar de verantwoordelijkheid bij de sociale partners legt. De werkgevers zijn inmiddels tegen elk recht op (onbetaald) zorgverlof, terwijl de werknemers een betaald en ongeclausuleerd zorgverlof willen. De bal ligt dus weer bij de politiek. Ten aanzien van de kosten van betaald en onbetaald zorgverlof speelt de zojuist ontvangen economentoets een belangrijke rol. De kosten van verlof variëren in die berekeningen van 20 miljoen (onbetaald) tot 365 miljoen (betaald). Het verhaal van de werkgevers, die tot 15 miljard kwamen, is hiermee ontmythologiseerd.

Wat betreft de organisatie van de zorgverlofregeling wijzen onderzoeken uit dat het regelen van doorbetaling via individuele bedrijven of CAO's mogelijk averechts uitwerkt: het kan dan nadelig zijn om vrouwen in dienst te nemen, en de lasten worden eenzijdig bij individuele werkgevers gelegd. Daarom wil de fractie van de PvdA een meer collectieve oplossing. Kortom, de PvdA fractie is voor een betaald collectief zorgverlof, waarbij de lasten worden verdeeld tussen werkgevers, werknemers en overheid.

Het 10-daags zorgverlof zou moeten passen in een gentegreerd stelsel van verlof, waarin wettelijke regelingen gebundeld en op elkaar afgestemd worden in de Kaderwet. Want naast het kortdurend verlof van 10 dagen is de aansluiting met langdurig verlof cruciaal. De nota is heel vaag over de mogelijkheden tot het kunnen verzorgen van bijvoorbeeld een ernstig ziek kind of een stervende partner. Het is een gemiste kans, dat helemaal niet wordt verwezen naar de Wet Financiering Loopbaanonderbreking (WOLO), die er al is en voorziet in het opnemen van verlof tegen vergoeding. Van de mogelijkheden die de WOLO biedt, wordt in de praktijk nauwelijks gebruik gemaakt; er blijft geld over.

De PvdA wil er voor pleiten de WOLO uit te breiden en minder stringente voorwaarden aan het gebruik ervan te verbinden. De WOLO zou in aangepaste vorm uitstekend gebruikt kunnen worden om verschillende verlofvormen mogelijk te maken en te financieren, in een samenhangend geheel.

Het wettelijk regelen van verlof is slechts één kant van de medaille. De PvdA vindt dat bedrijven actief ondersteund moeten worden bij het bewerkstelligen van de cultuuromslag die nodig is om werkelijk te komen tot een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg.

Volledige bijdrage van Jet Bussemaker

Deel: ' Bussemaker over nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg '
Lees ook