Politiebericht

Korps: Utrecht, plaats: Utrecht 15-06-99

Buurtproblemen in regio Utrecht nemen af/
Uit de Politiemonitor Bevolking blijkt dat bewoners van de regio Utrecht minder problemen ervaren in de eigen woonbuurt.

Politiemonitor.

De Politiemonitor Bevolking is een landelijk onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid en de kwaliteit van de basispolitiezorg. Het onderzoek wordt sinds 1993 in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie elke 2 jaar gehouden. Daarbij werden dit jaar 1000 inwoners van 15 jaar en ouder in de regio Utrecht telefonisch geënquêteerd. De resultaten van deze monitor geven een beeld van de buurtproblemen, feitelijk slachtofferschap, preventiegedrag en het functioneren van de politie.

Overlast, criminaliteit en verloedering nemen af.

Van de buurtproblemen worden in 1999 de vermogensdelicten en verkeersoverlast het meest als vaak voorkomend ervaren. Er is echter wel sprake van een afname vergeleken met voorgaande jaren. Sinds 1995 neemt de mate waarin vermogensdelicten in de buurt voorkomen zelfs sterk af. De score op een schaal van 0 tot 10 bedroeg in 1995 5,8, in 1997 5,5 en in 1999 4,8.

De verkeersoverlast is op de schaal van 4,8 in 1997 gedaald naar 4,4 in 1999.

Er is in de regio Utrecht sinds 1997 sprake van een significante daling in de mate waarin verloedering als probleem in de buurt wordt gezien. In 1997 was dit nog 4,4 en in 1999 4,1.

Beleving onveiligheid en slachtofferschap.

De beleving van de onveiligheid in de regio Utrecht is de laatste jaren niet wezenlijk veranderd. Zeven procent voelt zich vaak onveilig. Tweeëndertig procent van de bewoners voelt zich weleens onveilig.

Het slachtofferschap bij inbraken is van 10,2% in 1997 teruggegaan naar 8,5% in 1999. Het slachtofferschap bij diefstal uit auto's is toegenomen tot 11,9%. In 1997 bedroeg dit nog 10,5%.

Bewoners tevreden over politie.

De bewoners van de regio Utrecht zijn goed te spreken over het optreden en het functioneren van de politie. Zij vinden met name dat de politie goed haar best doet, adequaat reageert op problemen en voldoende bescherming biedt. Daar staat echter tegenover dat de burger ervaart dat hij/zij de politie minder vaak in de wijk ziet. Het aantal bewoners dat vindt dat de politie te weinig bekeurt, is afgenomen. In 1997 was dit nog 31,5% en in 1999 26,9%.

De meest getroffen maatregelen in de regio Utrecht om woninginbraken te voorkomen, zijn het aanbrengen van extra buitenverlichting en het laten branden van licht als er niemand thuis is.

Politie Regio Utrecht continueert huidig beleid.

De uitkomsten van de Politiemonitor Bevolking zijn voor de Politie Regio Utrecht aanleiding haar huidige beleid te continueren. De kern van dit beleid is:


-integrale aanpak van buurtproblemen waarbij wijkagenten samenwerken met bewoners, gemeente, Openbaar Ministerie, woningbouwverenigingen, scholen, winkeliers, enzovoort;


-efficiënte uitvoering van de noodhulp waarbij de politie in de hele regio binnen 10 minuten terplaatse is bij levensbedreigende situaties en dader/slachtofferconfrontaties;


-een goede dienstverlening door een professionele service-organisatie;


-repressieve aanpak van de criminaliteit.

Deel: ' Buurtproblemen in regio Utrecht nemen af '
Lees ook