Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=420664


---

De Staat van de Europese Unie
Persbericht

De Staat van de Europese Unie

---

Aan belangstelling heeft het de Europese Unie in de afgelopen tijd niet ontbroken. Of het nu gaat om de aanpak van de MKZ-crisis, de pogingen de vrede in Macedonië te bewaren, de invoering van de euro, de onderhandelingen over het Kyoto - protocol of het (soms abstracte) debat over de toekomst van de Unie. De Europese dimensie van het beleid begint nu ook een maatschappelijke realiteit te worden.

Dit leidt enerzijds tot versterkte eisen aan de Europese samenwerking. Op gebied van economie, het sociaal beleid, vergrijzing, veiligheid, landbouw en milieu bestaat een lange Europese wensenlijst. Anderzijds roept het toegenomen gewicht van de Europese samenwerking vragen op naar de effectiviteit van de besluitvorming. De Europese Unie kan met recht gezien worden als een politieke unie in wording. Maar hoe zit het me het democratische karakter van deze politieke unie? Welke invloed kunnen burgers uitoefenen?

Dit krachtenveld bepaalt de Europese samenwerking aan het begin van de 21ste eeuw: grote ambities, behoorlijke resultaten, vraagtekens bij de daadkracht van de huidige instituties en een toegenomen behoefte aan transparantie en democratische legitimiteit.

Er is veel werk in uitvoering: de invoering van de euro, de coördinatie van het sociaal-economisch beleid, het versterken van de concurrentiekracht van Europa, het vormgeven van een gemeenschappelijk asielbeleid, het opzetten van het veiligheidsbeleid.

Tegelijk is er behoefte aan reflectie. Doet Europa wel genoeg? Doet het soms teveel? Wordt er gepresteerd? Doen burgers mee? Wat gaat de uitbreiding brengen?

In juni heeft de regering het parlement een notitie ('De toekomst van de Europese Unie' Kamerstuk-2001/27407, nr. 9, d.d. 8 juni 2001) doen toegaan over het debat voer de toekomst van de Europese Unie.

In deze Staat van de Unie wordt in de hoofdstukken 3, 4 en 5 respectievelijk de Europese agenda op hoofdlijnen met accenten uit het afgelopen en komende jaar geschetst, een overzicht van de financiën van de Unie en de gevolgen daarvan voor Nederland gegeven en ingegaan op de werkprogramma's van de Raad.

Daarnaast zijn er vier thematische hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 gaat in op het nieuwe beeld van Europa na de uitbreiding. Wat zijn de nieuwe buren van de Europese Unie en hoe gaan wij met hen om.

Hoofdstuk 2 gaat in op de noodzakelijk hervorming van het landbouwbeleid in het licht van veranderende maatschappelijke opvattingen.

De hoofdstukken 6 en 7 bevatten een overzicht van de stand van zaken op het gebied van Economische en Monetaire Unie mede met het oog op de invoering van de chartale euro op 1 januari 2002- en van het Europese Veiligheids- Defensiebeleid dat eind 2001 operationeel zal worden.

Met de Staat van de Europese Unie wil de regering verantwoording afleggen over haar (voorgenomen) inbreng in de Europese Unie en daarmee bijdragen aan het parlementaire en publieke debat over Europa en de Nederlandse positie daarbinnen.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Deel: ' BUZA De Staat van de Europese Unie '
Lees ook