De Bilt, vrijdag 16 april 1999

PERSBERICHT

Inzet van Maatwerk voor Morgen biedt mogelijkheden

Bve Raad: personeelstekorten onderwijs flexibel aanpakken

De Bve Raad is positief over de inzet van de nota 'Maatwerk voor Morgen', die minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen eergisteren uitbracht. 'De mogelijkheid tot grotere flexibiliteit bij het opleiden voor functies in het onderwijs beantwoordt aan de specifieke vraag van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). Wij gaan graag in op de uitnodiging om tekorten samen aan te pakken', stelt ir. G.J.M. Braks, voorzitter a.i. van de Bve Raad.

De minister reageert met de notitie positief op de onorthodoxe initiatieven die lerarenopleidingen en bve-instellingen momenteel samen uitwerken. Centrale gedachte is dat de invulling van lerarenopleidingen meer ruimte krijgt. Ten eerste gebeurt dat met mogelijkheden voor duaal opleiden van onderwijspersoneel. Daarbij werkt men op school en volgt een studie aan een lerarenopleiding. Ten tweede ontwikkelen de partijen nieuwe opleidingen. Die richten zich op functies die docenten assisteren bij het lesgeven. Daarmee wordt ingespeeld op de behoefte aan gedifferentieerde personeelsteams in de bve-sector. De Bve Raad hoopt dat de maatregelen het dreigend tekort aan docenten helpen verminderen.

Capaciteit De Bve Raad verwacht dat de overheid daarbij zorgdraagt voor voldoende opleidingscapaciteit en financiële middelen. Die capaciteit is noodzakelijk bij zowel de lerarenopleidingen als bij de scholen die het praktijkdeel van de opleiding verzorgen. In de notitie wordt aangegeven dat deze geen lerarenbeleid voor de lange termijn geeft. De Bve Raad pleit wel voor zo'n beleid, gezien de leeftijdsopbouw van het personeel en de voorspelde groei van het aantal deelnemers. De personeelstekorten zullen daardoor naar verwachting de komende jaren toenemen.

Landelijke kwaliteitseisen De Bve Raad stelt dat oplossingen op de korte termijn niet mogen leiden tot een vermindering van de kwaliteit van de opleidingen of onduidelijkheid over het opleidingsniveau. De Bve Raad vindt dat de minister de nieuwe opleidingen moet laten voldoen aan landelijk vast te stellen kwaliteitseisen.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Joost Hamelynck, communicatie Bve Raad, tel. 06 539 44166 of tel. 030 221 9811.

e-mail: info@BveRaad.nl

Deel: ' Bve personeelstekorten onderwijs flexibel aanpakken '
Lees ook