Bve Raad

Persbericht

De Bilt, 31 mei 2002

Positie beroepsonderwijs en volwasseneneducatie moet versterkt worden

Scholen willen meer beleidsvrijheid

De leden van de Bve Raad, de brancheorganisatie voor alle onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, willen meer beleidsvrijheid voor hun scholen. De Bve Raad pleit hiervoor in een brief van 29 mei aan kabinetsinformateur Donner.

Onderwijsinstellingen streven naar een grotere zelfstandigheid en verdere deregulering. Deze grotere bewegingsvrijheid is nodig om snel en adequaat te kunnen omgaan met de prangende vraag vanuit de maatschappij om oud- en nieuwkomers te begeleiden naar hun Nederlanderschap. Aan de andere kant klinkt de dringende roep van het bedrijfsleven om goed geschoold personeel.
Op dit moment is er te weinig beleidsvrijheid voor de onderwijsinstellingen om op deze vragen snel en efficint te kunnen reageren. Het vergroten van de bewegingsruimte gaat in de visie van de Bve Raad hand in hand met intensivering van de publieke verantwoording van scholen naar de overheid toe. Daarom is de Bve Raad bereid om namens de onderwijsinstellingen prestatieafspraken te maken met de overheid, als onderdeel van de nieuwe bestuurlijke verhoudingen tussen overheid en de onderwijsinstellingen.

Het nieuwe kabinet zal ook in de beurs moeten tasten om de positie van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie te versterken. In een recent onafhankelijk onderzoek van Cap Gemini Ernst & Young ('Bve in bedrijf') al aan dat het totale budget voor de bve-sector niet toereikend was voor de reguliere taken, laatst staan voor nieuwe broodnodige investeringen. Zo is het noodzakelijk om meer geld te investeren in het onderwijs in de Nederlandse taal voor de inburgering van oud- en nieuwkomers. Het maatschappelijk belang van goede inburgeringstrajecten is daarvoor groot genoeg. Daarnaast vervult het beroepsonderwijs een spilfunctie in de doorstroom van vmbo naar mbo naar hbo. Een deelnemer leert niet alleen voor een beroep. Het beroepsonderwijs geeft hem kwaliteiten en vaardigheden waarin hij zich breed kan ontwikkelen, tot aan het hbo toe en om een leven lang te kunnen leren.
De bve-sector kenmerkt zich door innovatie in het onderwijs. Een van de ontwikkelingen is het inzetten van meer ICT-middelen en leermethodes met behulp van ICT. Een recent onafhankelijk onderzoek van KPMG ('Inzet ICT in het bve-veld') toonde aan dat de bve-sector op de goede weg is, maar dat er veel geld nodig is om goed multimediaal leermateriaal te ontwikkelen en de ICT-vaardigheden van docenten te vergroten.

De bve-sector heeft de komende vier jaar structureel een extra bedrag nodig van minimaal 880 miljoen om de inhaalslag te kunnen maken en deze nieuwe investeringen te kunnen doen. In dit bedrag zijn de personele kosten die extra nodig zijn, inbegrepen. Ook in de bve-sector is sprake van een toenemend lerarentekort. Een modern en flexibel personeelsbeleid met optimale bewegingsruimte voor de huidige 43.000 werknemers en toekomstig onderwijzend personeel vergroot de aantrekkelijkheid om te werken in de bve-sector.

Noot redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Vise, hoofd Communicatie en Public Affairs, telefoon (030)-22 19 810 of 06-502 72 669; e-mail: f.visee@bveraad.nl.

Als landelijke brancheorganisatie van alle onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve), behartigt de Bve Raad de belangen van de aangesloten onderwijsinstellingen. De bve-sector telt ruim 600.000 deelnemers. Ongeveer veertig procent van de Nederlandse beroepsbevolking is opgeleid in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarmee is het beroepsonderwijs het meest voorkomende opleidingsniveau op de arbeidsmarkt

PB 3105-7

locatie: home > persberichten > 31-05-2001

Alle tekst op deze website is vrij voor gebruik. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Bve Raad
Henrica van Erpweg 2
3732 BG De Bilt Postbus 196
3730 AD De Bilt tel. 030 - 221 9811
fax 030 - 220 2506
e-mail info@bveraad.nl 1999 Copyright Bve Raad Alle rechten voorbehouden
web design ESP Leusden

Deel: ' Bve Raad Scholen willen meer beleidsvrijheid '
Lees ook