Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal

Binnenhof4

Den Haag

Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten

Afdeling Golfstaten


Datum

17 maart 2003

Behandeld

DAM/GO


Kenmerk

DAM-142/03

Telefoon

070 348 6445


Blad

1/1

Fax

070 348 6639


Bijlage(n)

E-Mail

Josephine.frantzen@minbuza.nl


Betreft

Irak

Graag informeer ik u hierbij, conform het verzoek van de Voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, omgaand over de laatste ontwikkelingen omtrent Irak in de VN-Veiligheidsraad.

Heden hebben het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Spanje, tijdens een korte bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad besloten de door hen gepresenteerde concept-resolutie inzake Irak, waarvan ik u in mijn laatste brief d.d. 11 maart jl. op de hoogte heb gebracht, niet in stemming te brengen. Ondanks intensieve diplomatieke inspanningen van de betrokken landen is de Veiligheidsraad helaas niet in staat gebleken om tot een nieuwe uitspraak aangaande Irak te komen.

Zoals ik reeds in uw Kamer heb aangegeven zal de regering zich thans beraden en een eigen oordeel vormen over de ontstane situatie. De regering zal uw Kamer op de kortst mogelijke termijn informeren over haar standpunt terzake.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Mr. J.G. de Hoop Scheffer

===

Deel: ' BZ Brieven aan het parlement Irak '
Lees ook