Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal

Binnenhof4

Den Haag

Directie Sub-Sahara Afrika

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag


Datum

19 februari 2003

Behandeld

Evelien Pennings


Kenmerk

DAF 104/03

Telefoon

070-3485016


Blad

1/2

Fax

070-3486607


Bijlage(n)

E-Mail

evelien.pennings@minbuza.nl


Betreft

Verlenging van EU-sancties tegen Zimbabwe, deelname van Zimbabwe aan Franco-Afrika top te Parijs en EU-Afrika top te Lissabon.

Met deze brief wil ik u informeren over het resultaat van de recente onderhandelingen binnen de EU over Zimbabwe. De verlening van de santies is op 18 februari jl. formeel geaccordeerd door de Raad.

In EU-kader is de afgelopen maanden uitgebreid gesproken over de verlening van

EU-sancties tegen Zimbabwe en over de gerezen problemen in relatie tot de EU-Afrika Top. Centraal element was het feit dat het huidgie sanctie-regime ten aanzien van Zimbabwe op 18 februari jl. zou aflopen en verlengd diende te worden. Bij sommige Lidstaten bestond en bestaat bezwaar tegen de systematiek dat een enkele Lidstaat een uitzondering op de visumrestricties kan blokkeren. Deze systematiek geldt voor alle visarestricties in EU-kader. Tegelijkertijd werd de Raad geconfronteerd met een uitnodiging van Frankrijk aan President Mugabe voor de Franco-Afrikaanse Top, die op 20-21 februari a.s. plaatsvindt te Parijs. Om de aanwezigheid van Mugabe in Parijs mogelijk te maken, driegde Frankrijk verlening van de sancties te blokkeren.

Nederland heeft uiteindelijk na moeizame onderhandelingen ingestemd met een compromis, omdat anders de verlening van het gehele sanctieregime tegen Zimbabwe (visummaatregelen, bevriezing tegoeden, wapenembargo) in gevaar zou komen.

Het compromis houdt in dat de sancties tegen het Zimbabwaanse regime worden verlengd voor een periode van 12 maanden. Het sanctieregime wordt dusdanig aangepast dat een verzoek voor een uitzondering op de visumrestricties nu door een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten moet worden ondersteund, in plaats van met unanimiteit, zoals onder het huidige beleid.

President Mugabe kan naar de Frans-Afrikaanse top in Parijs komen. Nederland was hier zeer tegen gekant omdat een dergelijk bezoek de geloofwaardigheid van het EU-sanctiebeleid aantast. Nederland heeft dit ook laten aantekenen. Daarnaast heeft Nederland geëist dat, nu Mugabe wordt toegestaan naar Parijs te komen, deze gelegenheid door Frankrijk wordt gebruikt om president Mugabe aan te spreken op de slechte situatie in Zimbabwe op het gebied van mensenrechten, democratie en rechtsstaat.

De EU-Afrika top, die in april 2003 in Lissabon zou worden gehouden, is uitgesteld omdat het niet mogelijk is gebleken een oplossing te vinden voor de problematiek van de vertegenwoordiging van Zimbabwe. Verschillende lidstaten (waaronder Nederland) hebben aangegeven dat zij niet op hoog niveau aanwezig zouden zijn, indien president Mugabe zou komen. Omgekeerd gaven veel Afrikaanse leiders aan niet te zullen komen als President Mugabe niet zou worden uitgenodigd. Uitgebreide consultaties met de Afrikaanse partners, waar Nederland steeds op heeft aangedrongen, hebben geen bevredigende oplossing opgeleverd. Uitstel lijkt uiteindelijk de minste schade voor de betrekkingen tussen de EU en Afrika op te leveren.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Mr. J.G. de Hoop Scheffer

Deel: ' BZ Brieven aan het parlement Verlenging van EU-sancties tegen Zimba.. '
Lees ook