Voedingscentrum
Eet en Woon · Veilig en Schoon

30-9-99

Vandaag heeft minister Borst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het eerste exemplaar van de 'Hygiënecode voor de privé-huishouding' in ontvangst genomen. De hygiënecode bevat een analyse van alle risico's in de privé-huishouding die te maken hebben met onvoldoende hygiëne en geeft aan welke maatregelen de consument zelf kan nemen om deze risico's te vermijden. Onder het motto 'Eet & Woon · Veilig & Schoon' start het Voedingscentrum een meerjarige voorlichtingscampagne, gericht op de consument.

Aanleiding Hygiënecode
In alle levensmiddelenbedrijven is door invoering van HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) een systeem van ketenbeheersing ontwikkeld dat garanties moet bieden voor de voedselveiligheid. De consument als eindverbruiker ontbrak tot nog toe in deze keten, terwijl naar schatting zeker de helft van het aantal gevallen van voedselvergiftiging samenhangt met fouten bij de bereiding en/of bewaring thuis. Ter reductie van dit gezondheidsrisico is de 'Hygiënecode voor de privé-huishouding' ontwikkeld.

Uitvoering
Het Voedingscentrum heeft de 'Hygiënecode voor de privé-huishouding' mede op initiatief van de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire zaken van het ministerie van VWS ontwikkeld samen met deskundigen uit wetenschappelijke kring, het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. In dit uitgebreide handboek worden alle activiteiten in het huishouden benaderd volgens HACCP. Deskundigen uit verschillende vakgebieden hebben alle mogelijke gevaren voor de gezondheid in de Nederlandse huishouding geïdentificeerd en geïnventariseerd. De nadruk lag hierbij, vanwege de voedselinfecties, op de microbiologische risico's. Daarnaast zijn ook gevaren van chemische of fysische aard aangegeven. Vervolgens is een risico-inschatting van de genoemde gezondheidsrisico's uitgevoerd.

Inhoud
Van de gevaren met een hoog risico is door middel van maatregelen aangegeven hoe de risico's te minimaliseren of te elimineren zijn. Een samenvatting van deze maatregelen heeft geleid tot formulering van negen thema's: zeven hoofdlijnen in de preventie van gezondheidsbedreigende situaties in de huishouding en twee specifieke situaties die veel voorkomen in de huishouding en die in dit verband om extra aandacht vragen:

1. Lees de gebruiksaanwijzing

2. Houdt levensmiddelen heet of koud

3. Zorg dat alles zo droog mogelijk is

4. Ventileer en verwarm het huis

5. Voorkom kruisbesmetting

6. Was de handen

7. Reinig oppervlakken en hulpmiddelen

8. Babyverzorging

9. Huisdieren
Binnen deze thema's maakt de code onderscheid in drie deelgebieden; voedingsverzorging, persoonlijke en sanitaire hygiëne en binnenhuismilieu (waaronder ook vallen huis- en plaagdieren). De hygiënecode is met name bedoeld voor personen die werkzaam zijn bij consultatiebureaus, GGD's en thuiszorgorganisaties. Ook voor docenten en studenten in de gezondheidszorg en voor industrie en handel is de code interessant.

Campagne 1999
De voorlichting aan de consument is gebaseerd op de inhoudelijke richtlijnen van de hygiënecode.
In 1999 besteedt de campagne aandacht aan voedselverzorging: de risico's bij het boodschappen doen, de bereiding, het bewaren en het verhitten van voedsel. Doel is de kennis te vergroten van consumenten over het belang van een goede hygiëne, in het bijzonder in relatie tot voedselveiligheid. De campagne richt zich vooral op gezinnen met opgroeiende kinderen. De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Unie.

Campagne-activiteiten
Voor de campagne is een blocnootje en een voorlichtingsfolder ontwikkeld. Op de blocnote is algemene informatie te vinden over hygiëne in en om de keuken, met daarbij enkele tips, bedoeld als geheugensteuntje bij het boodschappen doen. De folder verschaft uitgebreidere informatie over het hoe en wat van hygiëne bij het omgaan met voedsel. Daarbij worden praktische tips gegeven over onder andere het lezen van het etiket, het bewaren en bereiden van voedingsmiddelen en het schoonmaken van keukengerei. De blocnotes en de folders worden actief verspreid via promotieteams in de grote steden en via een felicitatiedienst voor (aanstaande) moeders. Het Voedingscentrum is bovendien van 1 t/m 10 oktober aanwezig op de consumentenbeurs Femina, waar de folder actief verspreid wordt vanaf het kook- en voedingplein. Verder kan de folder vanaf de tweede week van oktober opgehaald worden bij iedere zelfstandige slager in Nederland.

Internet
Voor extra informatie kan de internet-site van het Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl) geraadpleegd worden. Deze site is vanaf vandaag aangevuld met uitgebreide informatie over hygiëne op het gebied van voedselbereiding. Vanaf deze site is het ook mogelijk de folder in te zien en uit te printen.

Hygiënecode
De 'Hygiënecode voor de privé-huishouding' kan besteld worden door overmaking van fl. 25,- op gironummer 4323700 van het Voedingscentrum, Den Haag onder vermelding van bestelnummer 760. Voor het sturen van een nota wordt f 5,- in rekening gebracht. Ook is het mogelijk de code via internet te bestellen.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Voedingstelefoon: 070 - 3068810 (op werkdagen van 12.00 - 16.00 uur).

Deel: ' Campagne voedingscentrum Eet en Woon Veilig en Schoon '
Lees ook