De Unie


CV: CAO 2003 - realisme als uitgangspunt

21 februari 2003 - Wat trekken wij ons aan van de huidige economische situatie? Deze vraag heeft centraal gestaan bij de bespreking van de CAO-voorstellen met kaderleden van De Unie werkzaam bij verzekeraars. De kaderleden zijn van mening dat wij een duidelijk signaal af moeten geven waaruit blijkt dat wij een realistische vakorganisatie zijn: een jaar pas op de plaats.

Uitgangspunt voor "niet teveel CAO-voorstellen" is wel dat werkgevers instemmen met een loonsverhoging van 2,5% structureel per de ingangsdatum van de CAO. In het centrale overleg tussen werkgevers, overheid en vakorganisaties is afgesproken dat de CAO-lonen het komende jaar niet meer zullen stijgen dan deze 2,5%. Om te voorkomen dat een koopkrachtachteruitgang ontstaat, is deze 2,5% voor ons een absoluut minimum.

Wij willen het komende jaar gebruiken om naleving van de CAO-afspraken te bevorderen: de afspraken staan immers best aardig op papier, de praktijk is helaas soms weerbarstiger. Daarnaast willen wij ons inspannen voor de totstandkoming van een arboconvenant voor verzekeraars. Onlangs hebben wij met de verzekeraars afgesproken dat wij in een arboconvenant afspraken gaan maken voor de aanpak van RSI en werkdruk in de verzekeringsbranche.

Uw mening telt
Bijgevoegd treft u de voorstellen voor de CAO verzekeringsbedrijf binnendienst en buitendienst aan, welke gemaakt is in overleg met de kaderleden van De Unie bij verzekeraars. Graag vernemen wij van u of het eens bent met onze inzet voor de komende CAO-onderhandelingen. Wij verzoeken u ons daarom een reactie te sturen voor 14 maart 2003. Vervolgens zullen de kaderleden op basis van uw reacties de voorstellenbrief vaststellen.

Voorstellen CAO verzekeringsbedrijf binnendienst en buitendienst 1. Looptijd
Wij stellen een looptijd voor van 12 maanden, te weten van 1 juni 2003 tot 1 juni 2004.
2. Salarisaanpassing
Wij stellen voor om de feitelijke salarissen en de salarisschalen met ingang van 1 juni 2003 te verhogen met 2,5%. 3. Kinderopvang
Aangezien het huidige budget soms niet voldoende is om wachtlijsten te voorkomen stellen wij voor het budget kinderopvang met 0,1% van de loonsom te verhogen.
4. Vakantie
Gelet op de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter stellen wij voor de korting op vakantiedagen bij ziekte (artikel 3.6.9 CAO binnendienst, artikel 3.1.9 CAO buitendienst) te laten vervallen. 5. WAO-gat verzekering
In artikel 4.9 lid 3.2 van de CAO binnendienst (artikel 4.4. lid 3.2. van de CAO buitendienst) is opgenomen dat de werkgever, gedurende de periode tot en met 31 december 2003, aan de medewerker een bijdrage van 50% verstrekt in de door de medewerker te betalen premie voor de aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij stellen voor de werkgeversbijdrage van 50% aan de WAO-gat verzekering na 31 december 2003 voor onbepaalde tijd voort te zetten. 6. Vakbondsbijdrage
Het komt ons redelijk voor dat de werkgeversbijdrage aan vakbonden wordt verhoogd.
7. Aanvullende voorstellen
Wij behouden ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen met gewijzigde c.q. aanvullende voorstellen te komen.

Met vriendelijke groet,

Gerwin van der Lei
Bestuurder

* Intropagina Commerciële verzekeringen

vrijdag, 21 februari 2003

Deel: ' CAO 2003 Commerciële verzekeringen realisme als uitgangspunt '
Lees ook