ABVAKABO FNV

CAO-akkoord universiteiten


10 mei 1999

Vandaag hebben de universitaire werkgevers (VSNU) en de vakbonden (ABVAKABO FNV, AC/AFZ, CFO en CMHF) een CAO-akkoord gesloten. Dit akkoord geldt voor de 50.000 werknemers van de Nederlandse universiteiten. Afgesproken is dat per1 juni 1999 een salarisverhoging ingaat van 3% en per 1 mei 2000 van 1%. Daarnaast vindt er een eenmalige uitkering van 0,75% plaats, die wordt uitbetaald in december 1999. De minimum salarissen van assistenten in opleiding (aio’s) worden in de eerste jaren van het aio-schap verhoogd. De tegemoetkoming ziektekosten wordt per 1 januari 1999 aangepast met ruim 10%. De CAO heeft een looptijd van 17 maanden en geldt van 1 januari 1999 tot 1 juni 2000.

Privaatrecht

Op dit moment hebben de openbare universiteiten een publiekrechterlijke rechtspositie en de drie bijzondere universiteiten een privaatrechtelijke. Afgesproken is nu om tijdens de looptijd van de CAO een studie te verrichten naar de mogelijkheden van een privaatrechterlijk regiem bij de openbare universiteiten. De studie is bedoeld om een verantwoorde keuze over het al dan niet invoeren van het private arbeidsrecht mogelijk te maken.

Intellectueel eigendom

De huidige regels rond auteursrechten zijn niet altijd duidelijk en kunnen leiden tot ongewenste situaties in het toerekenen van kosten. Daarom wordt er in deze CAO naar gestreefd afspraken te maken, rekening houdend met de belangen van zowel de werknemer als de universiteit. Deze zullen geen afbreuk doen aan de academische vrijheid en de persoonsgebonden rechten van de auteur.

Werkdruk

Te hoge werkdruk is een knelpunt dat zich binnen de universiteiten steeds vaker voordoet. Naar bruikbare instrumenten om dit probleem te kunnen beheersen wordt een onderzoek ingesteld.

Scholing, doorstroming vrouwen en mobiliteit

Voor universitaire medewerkers is scholing en ontplooiing van groot belang. Daarom is afgesproken dat de werkgever scholingsfaciliteiten biedt bij de loopbaanontwikkeling van werknemers, ook als de scholing niet direct de eigen functie betreft. Naast een scholingsrecht zijn er ook afspraken gemaakt over een recht op zorgverlof, calamiteitenverlof en ouderschapsverlof. In de CAO is afgesproken dat knelpunten die de mobiliteit belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. De doorstroom van vrouwen naar hogere functies heeft in het bijzonder veel aandacht. Ook zal een gedragscode (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie worden opgesteld.

Deel: ' CAO-akkoord universiteiten '
Lees ook