Politiebond ACP


CAO-AKKOORD VOOR DE POLITIE Minister peper alsnog akkoord

Nederlandese Politiebond

Politievakorganisatie ACP

Algemene Nederlandse Politievereniging

Vereniging van Middelbare en Hogere politieambtenaren

Op woensdag 3 februari 1999 hebben de politiebonden alsnog overeenstemming bereikt over de uitvoering van het CAO-akkoord voor de politie met minister Peper.

De minister is uiteindelijk toch bereid gevonden het principe-akkoord van 16 januari jl. materieel uit te gaan voeren.

Er zijn enkele "technische aanpassingen" toegevoegd aan het principe-akkoord van 16 januari jl. De technische aanpassingen hebben echter geen gevolgen voor de individuele rechtspositie in vergelijking met het eerder bereikte principe-akkoord.

de technische aanpassingen komen op het volgende neer: 1. De salaristabellen voor schall 7 en 8 worden met terugwerkende kracht ingevoerd (1 februari 1999). Deze salaristabellen worden aangevuld met een zogenaamde politie-flexibiliteitstoelage (PFT). 2. De PFT wordt gerekend tot het ambtelijk inkomen. 3. De PFT wordt per 1 februari 2000 niet verhoogd. 4. De OT wordt in 1999 niet verhoogd.
5. De reservering van 0,2% fuwa voor ATH tot nu toe vervalt (de afspraak blijft).
6. De vakorganisaties bieden aan de harmonisatie van de salarisregels in 2000 laten te vervallen (gezien de geringe kosten die hieraan zijn verbonden).

De onderhandelaars van alle vakbonden zijn tevreden over het bereikte resulaat.
Met het bereikte resultaat zijn alle geplande acties van de baan.

De tekst van de definitieve CAO zal z.s.m. worden gepubliceerd in de diverse bladen en Internet.

Voor nader informatie:
C. Kouwenhoven 06-54775069.
P. Gortzak 06-53870704.

Zoekwoorden:

Deel: ' Cao-akkoord voor de politie '




Lees ook