Dienstenbond CNV

CAO Hema: in stroomversnelling!
24-02-2003

Hoewel wij op 3 februari 2003 melding maakten van de traag verlopende CAO-onderhandelingen, kunnen wij u toch melden dat donderdagavond 20 februari jongstleden een akkoord is bereikt. De onderhandelingen verliepen in een zeer prettige, ontspannen en constructieve sfeer, hetgeen er wellicht toe heeft bijgedragen dat wij vlot tot overeenstemming konden komen.

Hoofdlijnen akkoord
Op hoofdlijnen ziet het akkoord er als volgt uit:
* Looptijd
De CAO heeft een looptijd van een jaar, te weten van 1 februari 2003 tot en met 31 januari 2004.

* Salaris
Per 1 april 2003 worden de salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen met 2,5% verhoogd.


* Beoordelings- en beloningsstructuur
Er zijn afspraken gemaakt over de per 1 februari 2004 in te voeren beoordelings- en beloningsstructuur.

Voor de USB-functies worden competentieprofielen opgesteld die zullen dienen als grondslag voor de beoordeling; hetgeen varieert van geen periodiek (onvoldoende) tot 200% van een enkele periodiek of doorgroei naar bijzonder maximum.

In de loop van dit jaar worden nadere afspraken over het tempo, invoering, de wijze van invoering (inclusief evaluatie) en de prioritering qua (USB-)functies.


* Kinderopvang
Voor 2003 is een nieuw budget ( 700.000,--) afgesproken voor de regeling Kinderopvang. Dit budget zal ook worden aangewend voor een nieuwe faciliteit, te weten ondersteuning van ouders door de Opvoeddesk. De kosten daarvan zullen voor 50% vergoed worden tot een maximum van Euro 100,-- per jaar per gezin.


* Employability
In het kader van counseling c.q. loopbaanadvisering is een budget beschikbaar van 50.000,--.


* Verlof
Ten aanzien van verlofregelingen zijn vele afspraken gemaakt. Te noemen zijn: onbetaald verlof, kraamverlof, calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en adoptieverlof.


* Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Hema is bereid hiervoor een budget beschikbaar te stellen en medewerkers kunnen suggesties doen om projecten in de sfeer van MVO vanuit dit budget gesubsidieerd te krijgen.


* Diversen
In de loop van het jaar zullen een aantal afspraken nader worden uitgewerkt c.q. bestudeerd. Het gaat hier om: pilot Fiets-privé-project, jeugdschalen vervangen door ervaringsjaren, deeltijd HP-functies, en vakbondswerk.

Volledige tekst
Het voert te ver om alle afspraken hier op te sommen. Hiervoor verwijzen wij naar de tekst van het totale akkoord. Deze tekst kunt u bij ons aanvragen, via deze pagina (ingelogd) maar ook via het reactieformulier dat per post aan u verstuurd is.

Uw mening
Wij leggen het bereikte akkoord met een positief advies aan u voor. U kunt aan ons doorgeven of u met het akkoord instemt. Dat kan via deze pagina (ingelogd) en via het reactieformulier dat per post aan u verstuurd is. Graag zien wij uw reactie voor 7 maart 2003 tegemoet.

Vragen?
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact op met uw bestuurder, Geert B. Rijzinga, tel. (023)5670615.

Zoekwoorden:

Deel: ' CAO Hema in stroomversnelling '
Lees ook