De Unie


BTU: CAO onderhandelingsresultaat

10 maart 2003 - Op 4 maart 2003 is er een onderhandelingsresultaat bereikt voor de werknemers bij de Boeken- en Tijdschriftenuitgeverijen. Tijdens de 3 onderhandelingsronden is er gezocht naar een evenwicht in de belangen van de werknemers en de belangen van de bedrijfstak in zijn geheel.

Met dit pakket aan afspraken is er ruimte gekomen voor een ophoging van de lonen met 2%. Daarnaast worden ook de invoering en verbetering van zogenaamde secundaire elementen, zoals de indexering van de garantietoeslag en de verhoging van de uitkering bij zorgverlof, gerealiseerd. De Unie is van mening dat er hier sprake is van een evenwichtig arbeids-voorwaardenpakket dat ook is op te brengen voor de gehele bedrijfstak.

BTU CAO ONDERHANDELINGSRESULTAAT

Looptijd
De CAO wordt afgesloten voor de duur van één jaar. Dit betekent dat de CAO ingaat per
1 januari 2003 en van rechtswege eindigt met ingang van 1 januari 2004.

Looncomponent
De salarissen en salarisschalen worden met ingang van 1 april 2003 structureel met 2% verhoogd.

Cao á la Carte
In de CAO worden de mogelijkheden opgenomen om te komen tot een flexibel arbeids-voorwaardenpakket. Dit betekent dat de bronnen, doelen van dit pakket en de financiële waarde van deze bronnen en doelen expliciet worden benoemd in de CAO. De CAO partijen zullen streven naar een brede invoering in de bedrijfstak van de CAO á la Carte. Die ondernemingen en ondernemingsraden die op decentraal niveau afspraken (willen) maken over een CAO á la Carte kunnen hiertoe ondersteuning krijgen bij het Bedrijfstakbureau.

In het Bedrijfstakbureau zijn zowel werknemers- als werkgeverspartijen vertegenwoordigd. Het Bedrijfstakbureau faciliteert, ondersteunt, beheert en initieert activiteiten ten behoeve van de bedrijfstak.

Employability
In 2003 zal er een onderzoek plaatsvinden naar de mate waarin er in de bedrijfstak beleid is ontwikkeld dat de ontwikkeling tot doel heeft. Hierover zal aan de werknemersorganisaties worden gerapporteerd. Dit onderwerp komt in dit kader eventueel bij een volgend CAO overleg terug op de agenda.

Kortdurend zorgverlof
Wettelijk gezien hebben werknemers recht op een kortdurend zorgverlof van maximaal 10 werkdagen tegen 70% van het salaris. Voor deze CAO is de afspraak gemaakt dat een werknemer maximaal 5 dagen 100% van zijn of haar salaris ontvangt. Aan dit salaris is overigens geen maximum verbonden. De resterende 5 dagen zullen -indien noodzakelijk- tegen 70% van het salaris moeten worden opgenomen.

Toekenning van een periodiek
Het artikel in de CAO dat gaat over de toekenning van een periodiek wordt verduidelijkt. Als op grond van een beoordeling van het functioneren de werknemer geen schaaltrede wordt toegekend, zal dit aan hem of haar schriftelijk moeten worden medegedeeld onder opgave van de reden. De mededeling zal aan de werknemer kenbaar moeten worden gemaakt minimaal 2 maanden voordat de periodieke verhoging in zou moeten gaan.

Telewerken
In de CAO wordt de mogelijkheid van telewerken aangegeven. Organisaties die afspraken willen maken over telewerken kunnen rekenen op ondersteuning van het Bedrijfstakbureau. Er kan bijvoorbeeld een modelreglement worden verkregen hetgeen de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever regelt.

Pensioenvernieuwing
Een studiecommissie die bestaat uit werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers zal zich buigen over een vernieuwing van de minimum pensioenvoorwaarden.

Garantietoeslag
Volgens de huidige CAO heeft een werknemer die naar aanleiding van een reorganisatie of een fusie in een lager ingedeelde functie wordt geplaatst recht op een garantietoeslag. Deze garantietoeslag wordt echter op dit moment niet geïndexeerd met de CAO ophogingen. Vanaf 1 januari 2004 zal deze indexatie wel plaatsvinden.

Functiewaarderingssysteem
Ten behoeve van de uitgeverijen waar minder dan 75 werknemers werkzaam zijn is er een vereenvoudigd functiewaarderingssysteem ontwikkeld. Dit systeem zal worden opgenomen in de CAO. Deze uitgeverijen kunnen echter ook nog aansluiten op een ander erkend
functiewaarderingssysteem. In 2004 zal worden geëvalueerd of ondernemingen gebruik maken van een erkend functiewaarderingssysteem.

Wet Verbetering Poortwachter
Dit jaar zal worden onderzocht of de Wet Poortwachter (die van toepassing is op het moment dat een werknemer voor een langere tijd ziek is) door de werkgevers en werknemers goed wordt opgepakt. De Wet Poortwachter kent zowel voor werkgevers als werknemers de verplichting om te komen tot een maximale inspanning om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Als een werkgever of werknemer deze maximale inspanning niet levert, kan dit leiden tot het opleggen van een sanctie door het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen. Bij de volgende CAO besprekingen zal dit onderwerp zo nodig op de agenda terugkomen.

Uitbetaling vakantiedagen
Vanaf 1 februari 2004 kunnen vakantiedagen alleen nog worden uitbetaald in het kader van de CAO á la Carte of bij de beëindiging van het dienstverband.

Uw mening telt!
Maar De Unie wil ook graag uw mening horen over het onderhandelingsresultaat. Stuur mij een mailtje vóór 24 maart aanstaande. U kunt aangeven of u wel of niet akkoord gaat met het onderhandelingsresultaat. Als wij voor 24 maart 2003 niets van u hebben ontvangen, gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met de genoemde afspraken.

Als u met mij wilt overleggen kan dat uiteraard ook. U kunt mij bellen op (023) 556 3168 of mailen.

Vetrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Annet Koeleman
Bestuurder

* Intropagina Grafische bedrijven

maandag, 10 maart 2003

Deel: ' CAO onderhandelingsresultaat Boeken- en Tijdschriftenuitgeverijen '
Lees ook