Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 9 FEBRUARI 1999

CAO voor gemeenten, OCMW's en provincies goedgekeurd

Op voorstel van de Vlaamse ministers Leo PEETERS en Luc MARTENS heeft de Vlaamse regering het sectoraal akkoord 1997-1998 voor de gemeenten, OCMW's, provincies en intercommunales goedgekeurd. De overeenkomst bevat een aantal nieuwe maatregelen op het vlak van het personeelsbeleid in die besturen.

Zo worden onder meer de mogelijkheden verruimd om de wed- denschalen van het personeel van niveau A (de universi- tair geschoolden, waaronder ook de ziekenhuis- en rusthuisdirectie) op te trekken, komt er een verfijnd evaluatiesysteem voor de personeelsleden, worden het zaterdagwerk voor alle personeelscategorieën en de wachtdiensten in de OCMW-instellingen geregeld, wordt de meerekenbaarheid van anciënniteit verruimd en worden de fietspremies uitgebreid.

Bij het vorig sectoraal akkoord van 1993 kregen vooral de lagere niveaus een financiële stimulans. Dit was echter niet het geval voor de personeelsleden van niveau A (de universitair geschoolden). Hun weddenschalen bleven beduidend onder het niveau van hun collega's in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Nochtans is er in de gemeenten, OCMW's en provincies steeds meer nood aan hooggeschoold en gekwalificeerd personeel om aan het steeds toenemend takenpakket te voldoen. Om de bestuurskracht van de lokale besturen te versterken, wor- den de mogelijkheden verruimd om de weddenschalen van het niveau A-personeel op te trekken. Het is immers van het grootste belang dat de lokale besturen niet enkel goed gekwalificeerd personeel kunnen aantrekken, maar ook in dienst kunnen houden. In deze regeling zijn ook de wedden van het personeel van de ziekenhuis- en rusthuisdirectie inbegrepen. Om een weddenverhoging te kunnen toekennen, moeten gemeente en OCMW met elkaar overleggen en proberen tot een akkoord over het geheel te komen.

De besturen zullen hun werknemers in de toekomst optimaal kunnen evalueren. Op die manier kunnen de besturen goede werknemers beter belonen en inefficiënte werknemers daadwerkelijk sanctioneren. Personen van wie herhaalde- lijk wordt vastgesteld dat ze hun werk niet goed doen, kunnen ultiem ontslagen worden. Eerst kunnen de lokale besturen wel een aantal tussenstappen overwegen (loopbaanvertraging). Deze maatregel komt de dienstverlening aan de bevolking - en dus de kwaliteit van het bestuur - ten goede.

De idee dat vast benoemde personeelsleden van een lokaal of regionaal bestuur ontslagen zouden kunnen worden, blijft voor sommige onderhandelingspartners een moeilijk punt. Nochtans is een kwalitatief hoogstaand evaluatie- systeem van groot belang voor de lokale besturen. Goed en gemotiveerd personeel betekent ook een betere en klantvriendelijke service. Bovendien is er weinig reden om bevreesd te zijn voor een meer verfijnd evaluatiesys- teem, omdat het sectoraal akkoord een aantal zeer belang- rijke waarborgen voor het personeel bevat.

De waarborgen voor het personeel zijn de volgende : 1. een goed uitgewerkte beroepsprocedure voorzien; 2. minimale kwaliteitsnormen, opgesteld door de Vlaamse overheid en de vakorganisaties;
3. een doorlichting van het bestaande evaluatiesysteem via een audit;
4. de besturen moeten het nieuw evaluatiesysteem eerst twee jaar laten proefdraaien vooraleer de evaluaties daadwerkelijk gevolgen kunnen hebben.

Zowel aan positieve als aan negatieve zijde moeten er gevolgen verbonden worden aan de evaluatie. Het nieuw akkoord voorziet aan positieve zijde de mogelijkheid om personeelsleden die een "meer gunstige evaluatie" bekomen, te versnellen en dus beter te gaan belonen. Aan negatieve kant voorziet het nieuw akkoord de mogelijkheid om iemand met een ongunstige evaluatie te vertragen. "Vertraging" betekent dat loonsverhogingen en/of de bevorderingskansen worden uitgesteld.

Voor bepaalde belangrijke functies, zoals leidinggevende, staf- of expertenfuncties, worden bevorderingsgraden ingesteld. Hierdoor kunnen er voor de invulling van een aantal top- of coördinerende functies binnen gemeente, OCMW of provincie wedden worden uitbetaald die kunnen concurreren met de salarissen in de privé-sector.

In verband met zaterdagprestaties, die algemeen erkend worden als sociaal meer belastend, beklemtoont het nieuwe akkoord een reeds vroeger ingenomen standpunt, nl. dat deze prestaties zoveel mogelijk gecompenseerd dienen te worden door bijkomende dagen vrijaf. Bijkomend stelt het nieuw akkoord dat het bestuur daarbij zelf het aantal compensatie-uren kan bepalen. Dit betekent bijvoorbeeld dat 1 uur zaterdagwerk gecompenseerd kan worden door meer dan 1 uur recuperatie. Toch staat het nieuwe akkoord de besturen die dat kunnen betalen ook de mogelijkheid toe om in een toelage te voorzien voor prestaties die op een zaterdag verricht worden. Tot op heden was enkel voor het veiligheidspersoneel en het verplegend en verzorgend personeel een regeling getroffen. Vanaf nu kunnen ook mensen die werken in gemeentelijke bibliotheken, zwembaden, sporthallen enz. een zaterdagvergoeding krijgen.

Het personeel van veel OCMW-instellingen moet geregeld buiten de normale werktijden thuis oproepbaar zijn. Aan dit OCMW-personeel met wachtdienst kan een vaste vergoe- ding worden toegekend.

Voor bepaalde functies zoals verpleegkundigen hebben de lokale besturen soms wervingsproblemen. Teneinde ook hier de bestuurskracht te vergroten, wordt de meerekenbaarheid van anciënniteit verruimd. Anciënniteit in de privé-sec- tor of in een ander openbaar bestuur kan voortaan beter geldelijk gevaloriseerd worden. Dit moet de openbare verplegings- en verzorgingsinstellingen toelaten gekwali- ficeerd personeel uit de privé-sector aan te trekken.

Op het vlak van de mobiliteit breidt het nieuwe akkoord het systeem van de fietspremie uit. De lokale besturen kunnen nu ook een premie voorzien voor iedereen die zich op een niet-gemotoriseerde manier verplaatst. Zij kunnen er eventueel voor opteren om de kostprijs van het bus- of treinabonnement voor woon-wegverkeer volledig terug te betalen aan hun personeelsleden.

Ook voor contractuelen bevat de CAO goed nieuws. Zij behouden hun anciënniteit wanneer zij, na in een examen te slagen, een statutaire betrekking kunnen invullen binnen het lokale bestuur. Om tot een structurele oplossing te komen voor gesubsidieerde contractuelen (gesco's), is het nodig dat de Bijzondere Financieringswet wordt gewijzigd. Daartoe zal de Vlaamse overheid dit thema opnieuw aankaarten bij de federale overheid.

Een jobstudent die in een gemeentelijke administratie werkt, zal in de toekomst een loon krijgen uitbetaald dat overeenkomt met minimaal de weddenschaal voor technisch beambten. Tot op heden bestond er geen specifieke regeling voor de vergoeding van jongeren die tijdens hun vakanties voor een openbaar bestuur werken. Vele gemeenten baseerden zich op het minimumloon dat in de privé-sector van toepassing is, gemiddeld 190 fr./u. Vanaf nu zullen jobstudenten aanzienlijk meer verdienen.

De CAO stimuleert de aanwerving van personen met een handicap. Voortaan zal 2,5% van het personeelsbestand moeten bestaan uit gehandicapten.

De CAO opent ook de mogelijkheid om personeelsleden in de toekomst geheel of gedeeltelijk thuis te laten werken. Thuiswerk kan het fileprobleem voor een groot gedeelte oplossen.

info : Jochem Binst, woordvoerder van minister Peeters tel. (02) 227 25 11
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be

Deel: ' CAO voor Vlaamse gemeenten, OCMW's en provincies goedgekeurd '
Lees ook