PGGM: CAO voorstellen 2003 - pas op de plaats

5 februari 2003 - Wat trekken wij ons aan van de huidige economische situatie? Deze vraag heeft centraal gestaan bij de bespreking van de CAO-voorstellen met kaderleden van De Unie. De kaderleden zijn van mening dat wij een duidelijk signaal af moeten geven waaruit blijkt dat wij een realistische vakorganisatie zijn: een jaar pas op de plaats. Op het terrein van de inzetbaarheid van medewerkers (employability) moet echter nog een belangrijke ontwikkeling gemaakt worden.

Uitgangspunt voor niet teveel CAO-voorstellen is wel dat werkgevers instemmen met een loonsverhoging van 2,5% structureel per de ingangsdatum van de CAO. In het overleg tussen werkgevers, overheid en vakorganisaties is na onderhandeling afgesproken dat de CAO-lonen het komende jaar niet meer zullen stijgen dan deze 2,5%. Om te voorkomen dat een koopkrachtachteruitgang ontstaat, is deze 2,5% voor ons een absoluut minimum.

Veel speerpunten uit de arbeidsvoorwaardennota van De Unie zijn in de CAO PGGM al geregeld. Wij willen het komende jaar gebruiken om naleving van de CAO-afspraken te bevorderen: de afspraken staan immers goed op papier, de praktijk is helaas soms weerbarstiger.

Concept voorstellen De Unie voor de CAO PGGM
U treft hier de conceptvoorstellen aan welke gemaakt is in overleg met de kaderleden van De Unie bij PGGM.

Looptijd
1 april 2003 tot en met 31 maart 2004

Inkomen
Een structurele loonsverhoging van 2,5% per 1 april 2003

Employability
Wij stellen voor een op individueel niveau een employabilityscan plaats te laten vinden, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:
* Werknemers kunnen een lijst met vragen (scan) invullen over hun actuele stand van de inzetbaarheid. De lijst kan in volledige beslotenheid en privacy worden ingevuld.

* De ingevulde lijst geeft vervolgens conclusies en adviezen naar de individuele werknemer. Eén van de adviezen kan zijn dat het zinvol is de employabilitysituatie met de werkgever te bespreken.
* De resultaten van de geanonimiseerde vragenlijsten worden gebruikt om het employabilitybeleid binnen het bedrijf te toetsen en worden beschikbaar gesteld aan partijen.

* PGGM dient aan te geven welke competenties haar onderneming in de komende jaren denkt nodig te hebben. Het verschil tussen huidige beschikbare competenties en toekomstig gewenste competenties geeft het terrein aan waarop gewerkt moet worden aan employability. Een rol van de ondernemingsraad is hier van belang.

Aanvullende voorstellen
Wij houden ons het recht voor om tijdens de besprekingen aanvullende voorstellen te doen.

Overig nieuws: periodiek overleg 24 januari
Op 24 januari heeft een overleg plaatsgevonden tussen PGGM en de vakorganisaties. In dit overleg zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:

Het blijkt dat boventallige medewerkers soms niet herplaatst worden vanwege een salarisgarantie. De Unie is van mening dat deze belemmering er niet mag zijn en hiervoor een budgettaire oplossing gezocht moet worden.

De Unie is van mening dat door het vervallen van de fiscale faciliteit premiespaarregeling loonruimte vrijkomt waar met vakorganisaties afspraken over gemaakt moeten worden hoe deze nader ingevuld gaat worden. PGGM is het hier niet mee eens.

De Unie heeft PGGM diverse vragen gesteld over autoregelingen. Zo willen wij inzage in de afgesproken indexatie van de leaseregeling en duidelijkheid over de no-claimkorting.

Vakorganisaties hebben met PGGM de opzet van de pilot variabele beloning voor de functiegroepen 11, 12 en 13 besproken. De Unie heeft uitgesproken de pilot op hoofdlijnen goed te vinden, maar er wel diverse kanttekeningen bij te plaatsen.

De Unie heeft zich verbaasd over signalen dat arbeidsongeschiktheid in de laatste beoordelingsronde aanzienlijke invloed heeft gehad op het beoordelingsresultaat.

PGGM heeft vakorganisaties op de hoogte gebracht van de verdeling van medewerkers van Olma naar het onderdeel waar zij voornamelijk hun werkzaamheden hebben.

Op veel van bovenstaande punten zal PGGM later reageren. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Gerwin van der Lei
Bestuurder


* Intropagina Administratieve kantoren

woensdag, 5 februari 2003

Deel: ' CAO voorstellen 2003 PGGM pas op de plaats '
Lees ook