Gemeente Capelle a/d IJssel

Kennisgeving Wet Milieubeheer II

KENNISGEVING WET MILIEUBEHEER

Beschikking

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

Op 5 maart 2001 hebben wij een melding ex artikel 6 van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer ontvangen van PTT Post B.V. De hierin genoemde activiteit valt binnen de werkingssfeer van genoemd besluit. Op 9 november 1987 is door de gemeente Capelle aan den IJssel een oprichtingsvergunning verleend aan PTT Post B.V., Duikerlaan 400 te Capelle aan den IJssel.

Per 1 oktober 2000 is het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer in werking getreden en op de onderhavige inrichting van toepassing geworden. Artikel 7 van bovengenoemd besluit meldt dat de vergunningvoorschriften gedurende drie jaar als nadere eis blijven gelden.

Aanleiding voor het verzoek en de melding zijn de veranderingen in de omgeving van de inrichting en de wijzigingen in de inrichting ten opzichte van de oprichtingsvergunning uit 1987. De veranderingen in de omgeving hebben betrekking op de bebouwing ten westen van de inrichting, waarbij lage woningen zijn vervangen door hoogbouw op kortere afstand. De wijziging van de inrichting heeft betrekking op bouwkundige aanpassingen en wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten.

Inzage
U kunt de beschikking, de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken van
13 september 2001 tot en met 24 oktober 2001 op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien:
- het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel (op werkdagen tot 19.00 uur);
- het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen de stukken in de bovengenoemde periode ook buiten kantooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR (telefoonnummer 010-2468402) en de gemeente Capelle aan den IJssel (telefoonnummer 010-2848662).

Na bovengenoemde periode is inzage van de stukken mogelijk in het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel en in het kantoor van de DCMR.

Bezwaar
Volgens artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen deze beschikking. Het bezwaar dient te geschieden door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van zes weken na de datum van verzending van deze beschikking.

Een bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende omvatten:
* de naam van de indiener;

* de dagtekening;

* een omschrijving van deze beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;

* de grond van het bezwaar;

* de ondertekening.

Een bezwaarschrift moet worden gericht aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Afdeling juridische zaken, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

De beschikking wordt van kracht met ingang van de dag na het einde van de bezwaartermijn, tenzij vóór deze datum bezwaar is gemaakt en met toepassing van artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inlichtingen
Voor informatie over de aanvraag en de beschikking kunt u zich wenden tot de heer C.A. Vogel van de DCMR, telefoonnummer 010-2468682 of de heer H.J. de Vries van de gemeente Capelle aan den IJssel, telefoonnummer 010-2848662.

Voor vragen over de procedure en terinzagelegging en voor kopieën (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, telefoonnummer 010-2468402.

Deel: ' Capelle a/d IJssel geeft Kennisgeving Wet Milieubeheer II '
Lees ook