Gemeente Capelle a/d IJssel

Capelse Rekenkamer maakt eerste onderzoekplan

De Rekenkamer van de gemeente Capelle aan den IJssel, bestaande uit de heren drs. J.G.L. Benner en drs. J.M.M. Megens en mevrouw drs. C. van Spronsen MPA, heeft haar eerste onderzoeksplan afgerond en aangeboden aan de Capelse gemeenteraad. Als de gemeenteraad op 8 juli 2002 akkoord gaat met het onderzoeksplan kan de Rekenkamer beginnen met haar eerste onafhankelijke onderzoek.

De Rekenkamer heeft voor dit jaar de ontwerpen Onderwijshuisvesting en Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en Onroerend Zaak Belasting (OZB) geselecteerd. In 2003 overweegt de Rekenkamer onderzoek te doen naar de WVG en de kwaliteit van de openbare ruimte .

Het onderzoeksprogramma
Direct nadat de gemeenteraad in november 2001 unaniem instemde met de benoeming van de leden van de Capelse Rekenkamer, werd gestart met de voorbereidingen van het onderzoeksprogramma 2002. De Rekenkamer bestudeerde beleidsplannen, begrotingen en jaarverslagen van de gemeente. Ook hield zij interviews met bestuurders en ambtenaren. De grote hoeveelheid onderwerpen werd vervolgens kritisch tegen het licht gehouden en gewogen op basis van diverse criteria.
Zo keek de Rekenkamer onder meer naar de toegevoegde waarde, de relevantie en de bruikbaarheid van de onderwerpen om voor een verkennend of diepgaand onderzoek in aanmerking te komen. Een onderzoek moet informatie opleveren waarover de raad en het college nog niet beschikt. Het moet gaan om een actueel onderwerp met een groot financieel belang en/of groot maatschappelijk belang. Ook moet de uitkomst van het onderzoek leiden tot concrete verbeteringen.

Op basis van deze afweging heeft de Rekenkamer haar onderzoeksprogramma opgesteld.

Geselecteerde onderwerpen
Voor 2002

Onderwijshuisvesting:
de Rekenkamer wil nagaan welke beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd en of deze worden gehaald. Ook de efficiency en de inzet van financiële middelen worden in de beschouwing betrokken.

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en Onroerend Zaak Belasting (OZB):
de Rekenkamer wil met een kort verkennend onderzoek de procedures rond de waardering van onroerende zaken en de heffing van OZB beoordelen.

Voorlopige selectie voor 2003

Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG):
in 2000 is ruim 3,5 miljoen uitgegeven in het kader van de WVG. In 2001 heeft de gemeente onderzoek verricht en zijn een aantal beleidswijzigingen voorgesteld. De raad heeft begin 2002 besloten het beleid vooralsnog niet aan te passen. De Rekenkamer acht het zinvol om in 2003 de stand van zaken diepgaand te onderzoeken om het beleid te toetsen en financieel te beoordelen.

Kwaliteit van de openbare ruimte. De gemeente heeft in 2001 een ambitieniveau voor het onderhoudsniveau van de openbare ruimte vastgesteld. Geconstateerd werd dat de huidige kwaliteit per gebied sterk verschilt. De maatregelen om de gewenste kwaliteitsniveaus te bereiken kosten tussen de 5,4 miljoen en 8,2 miljoen per jaar.

Zoekwoorden:

Deel: ' Capelse Rekenkamer maakt eerste onderzoekplan '
Lees ook