CVA WATERSTAATSWETGEVING

CAW: Versnelde procedures waterkering winst voor de burger

Dit is een persbericht van de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving

25 juli 2002

Versnelde procedures winst voor de burger

Het nieuwe kabinet moet zo snel mogelijk de Wet op de waterkering herzien. Het voorontwerp voor een nieuwe wet ligt immers al klaar. In dit voorontwerp staan volgens de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving alle relevante elementen. Waar aanscherping of nadere studie nodig is, staat beschreven in het advies 'Veilig keren, ruim bergen' dat de Commissie vandaag uitbrengt aan de nieuwe Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Schultz Van Haegen. De voorgestelde versnelde procedures voor alle zee- en grote rivierdijken, zijn van groot belang voor een goede bescherming van alle inwoners in Nederland tegen hoogwater. Daarom hoopt de Commissie op een vlotte afhandeling van het wetgevingsproces.

Het advies is geschreven op verzoek van de vorige Staatssecretaris, mevrouw De Vries. De Commissie is het in grote lijnen eens met het voorontwerp tot herziening van de Wet op de waterkering. Behalve snellere procedures voor de grote zee- en rivierdijken stelt dit voorontwerp ook voor om veiligheidsnormen vast te stellen voor alle waterkeringen waar bovenregionale belangen aan de orde zijn. De Commissie vindt dit een goede ontwikkeling, maar zij pleit er wel voor om het begrip bovenregionaal belang nader in te vullen.

De Commissie is ook blij met de voorgestelde wijziging van de financieringsregeling. Hierin staat dat het rijk betaalt voor aanleg van en investering in de dijken en de waterschappen voor beheer en onderhoud. Het toezicht op de instandhouding van de waterkeringen ziet de Commissie daarbij als een belangrijk aandachtspunt, dat nog onvoldoende invulling heeft gekregen.

Verder verbaast de Commissie zich over de lange termijn voor de periodieke evaluatie van de veiligheidsnormen. De veiligheid van de Nederlandse delta en haar inwoners vereist naar de mening van de Commissie dat deze termijn van tien jaar teruggebracht wordt tot minstens eens in de vijf jaar, zo niet jaarlijks. Andere aanbevelingen van de Commissie gaan over de afstemming met andere (ruimtelijke ordenings-) regelgeving en een voorstel om te komen tot één integrale schaderegeling voor betrokkenen in gebieden waar tijdelijk water geborgen kan gaan worden.

De Commissie hoopt op een vlotte afhandeling van het wetgevingsproces, aangezien er in de praktijk sterke behoefte bestaat aan het voorgestelde wettelijke instrumentarium op het gebied van de waterkeringszorg. De versnelde procedures vormen uiteindelijk winst voor alle burgers.

Achtergrondinformatie : De Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving is een onafhankelijk adviescollege van de Minister van Verkeer en Waterstaat en het parlement. Zij vormt de opvolger van de in 1892 in het leven geroepen Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving. De huidige Commissie is ingesteld per 1 januari 2001.

Samenstelling van de Commissie:
Prof. mr. A. van Hall (voorzitter per 1 juli j.l.) Mr. dr. J.T. van den Berg (lid per 1 juli j.l.) Prof. mr. P.J.J. van Buuren
Mw. prof. dr. E. Hey
Mw. ir. J. Leemhuis-Stout
Mr. B.P.M. van Ravels

Deel: ' CAW Versnelde procedures waterkering winst voor de burger '
Lees ook