Laatste nieuws over voorschrijven van orale anticonceptie (CBG-advies)

28 september 2001

Aan de leden,

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) brengt op 28 september een bericht uit over de beoordeling van de derdegeneratie orale anticonceptiva. Het oordeel van de CBG is gebaseerd op het standpunt van de CPMP (Committee for Prioprietary Medical Products) van het Europese agentschap voor de beoordeling van geneesmiddelen. Aan alle artsen en apothekers is hierover een brief verzonden. Binnenkort verschijnt hierover ook informatie op de CBG-website (zie link onderaan deze pagina). De verwachting is dat dit bericht veel aandacht zal krijgen in de media. Om deze redenen ter uwer informatie het volgende.

Ondanks het risico op VTE bij gebruik van alle orale anticonceptiva (tweede- en derdegeneratiepillen) is er volgens het CBG geen reden is om te stoppen met orale anticonceptie. Het NHG deelt deze conclusie.

De beoordeling van de CPMP van de derdegeneratiepil en het risico op veneuze tromboembolische (VTE) aandoeningen is gebaseerd op vrijwel overeenkomstige gegevens als het eerder uitgebrachte NHG-standpunt over de derde generatiepil (zie link onderaan deze pagina). De Europese gegevens ondersteunen het eerder uitgebrachte NHG-standpunt. De adviezen van de CPMP wat betreft het voorschrijfbeleid gaan echter niet zo ver als het NHG-standpunt.

Vrouwen die een derdegeneratiepil gebruiken hebben een verhoogd risico op VTE vergeleken met vrouwen die een tweedegeneratiepil gebruiken, met name in het eerste jaar. Op basis van dit gegeven blijft het NHG-advies ongewijzigd: de voorkeur gaat uit naar het gebruik van tweedegeneratiepillen. Al is de kans op trombose klein, we kiezen liever de pil met de minste kans op bijwerkingen.

Kort samengevat betekent dit dat vrouwen die de pil willen gaan gebruiken (starters) wordt geadviseerd om een pil van de `tweede generatie' te kiezen. Bij vervolgrecepten van vrouwen die al een derdegeneratiepil gebruiken wordt geadviseerd de vrouw te attenderen op het lagere risico op VTE van tweedegeneratiepillen en het ontbreken van bewezen voordelen van de derdegeneratiepil (bijvoorbeeld via de NHG-Patiëntenbrief). Vervolgens kan de vrouw zelf besluiten (desgewenst in overleg met de dokter) om van pil te veranderen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Arno Timmermans
medisch directeur NHG
Zie ook : NHG adviseert huisartsen het gebruik van de derde generatie van de anti-conceptiepil te ontmoedigen

NHG-Patiëntenbrieven

Deel: ' CBG ziet geen reden om te stoppen met orale anticonceptie '
Lees ook