De Unie


CBR: Wijzigingsvoorstellen CAO

21 februari 2003 - Er is zeer goed gereageerd op de uitdaging om tot voorstellen tot wijziging van de CBR-CAO te komen. De voorstellen, die in dit schrijven staan geformuleerd, zijn dan ook gebaseerd op uw reacties. Het geeft naar mijn mening een goede weergave van hetgeen er leeft binnen de CBR organisatie.

Het eerste overleg is op 11 maart. De hele dag is voor overleg gereserveerd. Vanzelfsprekend houd ik u van de voortgang op de hoogte.

Verder lijkt het mij goed om uw ongeorganiseerde collega's te laten weten dat De Unie weet wat er leeft binnen het CBR en bereid is daar iets mee te doen. Maak uw ongeorganiseerde collega daarom lid van De Unie.

Wijzigingsvoorstellen CAO CBR

Looptijd
Wij stellen een looptijd voor van 1 jaar, te weten van 1 april 2003 tot 1 april 2004.

Inkomen

* Wij stellen voor om de salarisschalen en de feitelijke salarissen op 1 april 2003 te verhogen met 2,5%.

* Wij stellen voor om de einde jaarsuitkering voor de functiegroepen t/m 65 te verhogen naar 4,5%.

* Wij stellen voor om de eindejaarsuitkering voor de functiegroepen 70 en hoger te verhogen naar 6,5%.

* Bij De Unie leden leeft de idee dat het leven in de Randstad duurder is dan op andere plaatsen in het land. Wij stellen voor om daar een onderzoek naar te doen. Indien de uitkomst uitwijst dat het leven in de randstad duurder is, stellen wij voor om over te gaan tot een Randstad toelage.

* De roep om een incentive neemt toe. Wij stellen voor aan de beoordeling een incentive te koppelen.

* Wij stellen voor dat medewerkers die gebruik moeten maken van E-learning de daadwerkelijke kosten vergoed krijgen.
* Wij stellen voor om een onderzoek te doen naar de hoogte van de diverse onkostenvergoeding als het gaat om de kostendekkendheid.
* Wij stellen voor dat medewerkers in de schalen 70 en 75 bij het deelnemen aan studie avonden ook voor de vergoeding in aanmerking komen.

* Wij stellen voor om medewerkers die speciale dingen doen, zoals het begeleiden en opleiden van nieuwe examinatoren, afnemen van A-examens, BE-examens, CDE examens of wat voor specialistische taak dan ook hiervoor een toeslag moeten krijgen.
* Wij stellen voor om de premiespaarregeling voort te zetten.
* Wij stellen voor om de TEC medewerk(st)ers één basisstandplaats toe te wijzen. Deze ligt het dichtst bij zijn of haar woonplaats. Indien de medewerk(st)er naar een andere standplaats moet reizen, heeft de medewerk(st)er recht op een kilometer vergoeding conform CAO bijlage IV onder II.
Wij stellen voor om ook reistijdvergoeding toe te kennen volgens artikel 15 van de CAO indien de medewerk(st)er in een andere dan de basis standplaats moet werken.

Overige punten

* Wij constateren dat er een achterstand is met het onderhoud van de functiebeschrijvingen. Dit betekent ook dat er functies niet of niet goed gewaardeerd zijn. Wij stellen voor om iedere functie elke vijf jaar opnieuw te beoordelen of de werkzaamheden die gedaan worden nog kloppen bij de functiebeschrijving. Dit betekent dat elk jaar een vijfde deel van de functies tegen het licht wordt gehouden.

* In het kader van de balans tussen werk en privé komt er steeds meer vraag om een fulltime dienstverband in 4 dagen te mogen doen. Wij stellen voor om artikel 7 lid 1 en 2 zodanig te wijzigen dat het mogelijk wordt om een werkweek in 4 dagen te mogen verrichten met het behoud van het overeengekomen aantal uren.
* Verder stellen wij voor om een werkgroep in te stellen die gedurende de looptijd van de CAO de arbeidstijden etc. voor de gehele organisatie te onderzoeken.

* Wij stellen voor om administratief het aantal flexjokers per regio zodanig te regelen dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat examinatoren met een extra 9de examen worden geconfronteerd.
* Wij stellen voor om artikel 7 lid 4 zodanig te wijzigen dat medewerkers op hun 55 jaar daarvan kunnen profiteren. Dit voorstel geldt alleen voor nieuwe gevallen. Ben je op het moment van invoeren 55 jaar of ouder, dan mag je kiezen voor het oude of het nieuwe systeem.
Wij stellen voor om de beperking voor het opnemen van het verlof in Artikel 7 lid 4 a te schrappen. De dagen worden in overleg met de leiding door de medewerk(st)er vastgesteld. Ons voorstel luidt:


* 55 jaar 4 dagen

* 56 jaar 6 dagen

* 57 jaar 9 dagen

* 58 jaar 12 dagen

* 59 jaar 14 dagen

* 60 jaar 16 dagen

* 61 jaar 18 dagen

Wij stellen voor om in de CAO bijlage IX de tekst op te nemen dat bij ziekte geen compensatie van examens zal plaatsvinden. In uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van een hardheidsclausule.

Wij behouden ons het recht voor om tijdens de besprekingen aanvullende voorstellen te doen.

Mocht u nog vragen hebben, u kunt mij altijd mailen.

Met vriendelijke groeten,

Ewoud Teerink
uw bestuurder

* Intropagina Administratieve kantoren

vrijdag, 21 februari 2003

Deel: ' CBR Wijzigingsvoorstellen CAO '
Lees ook