expostbus51


CBS


CBS:Consumentenprijsindex december 1998

In december 1998 waren de consumentenprijzen in Nederland gemiddeld 1,7 procent hoger dan een jaar geleden. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Ten opzichte van november zijn de prijzen met 0,3 procent gedaald. Vooral de prijzen van kleding en schoeisel daalden. De prijzen van voedingsmiddelen stegen.
Gemiddeld over het gehele jaar 1998 lag het prijsniveau voor de consumenten 2,0 procent hoger dan het gemiddelde van 1997. In 1997 was de gemiddelde inflatie nog 2,2 procent.

Inflatie in december 1,7 procent

Gemiddeld lagen de consumentenprijzen in december 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee is de inflatie nu een half jaar lang niet meer boven de 2 procent geweest. In de eerste helft van 1998 kwam het inflatiecijfer in Nederland gemiddeld uit op 2,2 procent, in de tweede helft op gemiddeld 1,8 procent.

Consumentenprijzen in december 0,3 procent gedaald

Tussen november en december 1998 zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 0,3% gedaald. Vooral kleding en schoeisel werden goedkoper. Ook in eerdere jaren daalden de prijzen van kleding en schoeisel in december, maar minder sterk dan vorig jaar. In december daalden verder onder andere de posttarieven en de prijzen van benzine en dieselolie. Voedingsmiddelen werden in december weer duurder. Vooral aardappelen en verse groenten stegen sterk in prijs. De aardappelen waren in december bijna twee keer zo duur als een jaar daarvoor. Verder werden onder andere prijsstijgingen gemeten bij hotels, cafés en restaurants, en voor bloemen en planten.

Gemiddeld in 1998: inflatie 2,0 procent

Over het gehele jaar 1998 kwam het inflatiecijfer uit op gemiddeld 2,0 procent. In 1996 en 1997 was dat respectievelijk 2,0 en 2,2 procent. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken waren in 1998 gemiddeld 2,2 procent duurder dan in 1997. Dat is een hogere prijsstijging dan in de vorige jaren. Vooral groenten en aardappelen, en vis waren in 1998 aanzienlijk duurder dan het jaar daarvoor. Tabaksproducten waren in 1998 net als in vorige jaren aanzienlijk duurder dan in het jaar daarvoor, namelijk 5,6 procent. Kleding en schoeisel waren in 1998, ondanks de prijsdaling in december, gemiddeld 2,8 procent duurder dan in 1997. Het is voor het eerst sinds 1986 dat de prijsstijging van kleding en schoeisel uitging boven het gemiddelde totale inflatiecijfer. De kosten van huisvesting, water, elektriciteit en gas waren in 1998 gemiddeld 3,1 procent hoger dan in 1997. Een jaar eerder was deze stijging nog 4,5 procent. Aan deze afname van de prijsstijging draagt naast een lagere huurstijging vooral de beperkte stijging van de energiekosten bij. De kosten voor vervoer stegen in 1998 gemiddeld met slechts 0,3 procent. Binnen de totale categorie vervoer werd het gebruik van privé-voertuigen goedkoper, door de lagere prijs van auto-brandstoffen. Vervoersdiensten (vooral openbaar vervoer) waren daarentegen 2,6 procent duurder dan in 1997. De inflatie werd vorig jaar vooral beperkt door de lage energieprijzen. De prijs van elektriciteit, gas en andere brandstoffen voor de woning steeg in 1998 met 0,7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, tegen 7,3 en 9,3 procent in de jaren 1996 en 1997. Autobrandstoffen waren in 1998 gemiddeld 2 procent goedkoper dan in 1997. In 1996 en 1997 waren zij gemiddeld 6 procent per jaar duurder geworden.

Afgeleide consumentenprijsindex
In de afgeleide prijsindex van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd. Vergeleken met december 1997 was de afgeleide index voor alle huishoudens in december 1998 met 1,5 procent gestegen. Gemiddeld over het jaar 1998 lag de afgeleide index 1,7 procent hoger dan in 1997. Van de totale inflatie van 2,0 procent kan dus 0,3 punt worden toegeschreven aan de beide genoemde categorieën van belastingen.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex
Het CBS stelt sinds maart 1997 naast de nationale consumenten-prijsindex, ten behoeve van de Europese Unie (EU) ook de geharmoniseerde consumentenprijsindex van Nederland samen. De geharmoniseerde index dient voor vergelijkingen binnen de Europese Unie, maar geeft een minder volledig beeld dan de nationale index. De geharmoniseerde index voor Nederland kwam in december uit op 104,1. Dat is een daling ten opzichte van november met 0,4 procent. Vergeleken met december 1997 is de index gestegen met 1,5 procent. Ook in november 1998 was de stijging van de geharmoniseerde index ten opzichte van een jaar eerder 1,5 procent. Het overeenkomstige cijfer voor de totale groep van 11 landen die deelnemen aan de Euro, was 0,9 procent. De inflatie in Nederland lag dus ongeveer een half punt boven het "Euroland"-gemiddelde. Dit geldt, afgezien van incidentele fluctuaties, al vanaf medio 1997.

Technische toelichting

De consumentenprijsindices geven het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijs-verandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens. De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zie hiervoor ook de persmededeling 'Geharmoniseerde Index van Consumentenprijzen' van 5 maart 1997.
Het belangrijkste verschil tussen de geharmoniseerde index en de nationale consumentenprijsindex betreft de consumptiepakketten waarop zij betrekking hebben. Wonen in een eigen huis (huurwaarde), consumptiegebonden belastingen (onroerende-zaakbelasting, motor-rijtuigenbelasting e.d.), uitgaven in het buitenland, contributies en collegegelden worden bijvoorbeeld wel meegenomen in de nationale index, maar niet in de geharmoniseerde. De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (EURO-11, CPIMU) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de 11 landen die met ingang van 1 januari 1999 meedoen in de Economische en Monetaire Unie. De EURO-15 geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van de 15 lidstaten van de Europese Unie.

Deel: ' CBS consumentenprijzen in december hoger dan jaar daarvoor '
Lees ook