expostbus51


CBS


CBS:Consumentenvertrouwen hapert

Het herstel van het consumentenvertrouwen, dat zich in de laatste maanden van 1998 aftekende, zet in januari 1999 niet door. De indicator van het consumentenvertrouwen bereikt in januari weliswaar een wat hogere waarde dan in de voorgaande maand, maar de stijging is kleiner dan op grond van het seizoenpatroon verwacht mag worden. Na verwijdering van seizoeninvloeden is de indicator in januari dan ook gedaald. De deelindicator van de koopbereidheid ontwikkelt zich wat ongunstiger dan die van het economisch klimaat. Dit blijkt uit het Consumenten Conjunctuuronderzoek van het CBS.

Consumentenvertrouwen: herstel zet niet door
Het vertrouwen van de consumenten in de ontwikkelingen van de conjunctuur is in januari iets groter dan in december. Op de vijf vragen die aan de indicator ten grondslag liggen, worden in januari per saldo 8% meer positieve dan negatieve antwoorden gegeven. In december was dit saldo 3%-punt lager. Een stijging van het consumenten-vertrouwen van december op januari is op grond van seizoeninvloeden gebruikelijk. De gemeten toename blijft hierbij achter. Na uitschakeling van de seizoeninvloed daalt het vertrouwen dan ook: van 11% in december naar 7% in januari.

Koopbereidheid daalt seizoengecorrigeerd
De deelindicator van de koopbereidheid neemt van 13 in december toe tot 15 in januari. Seizoengecorrigeerd daalt deze evenwel van 20 naar
14. De andere deelindicator, die van het economisch klimaat, geeft in januari een stijging van 5 %-punt te zien; na seizoencorrectie wordt dit een daling van 2. De ontwikkeling van de koopbereidheid is dus iets ongunstiger dan het verloop van het economisch klimaat.

Technische toelichting
De index van het consumentenvertrouwen is gebaseerd op vijf vragen die maandelijks in het Consumenten Conjunctuuronderzoek worden gesteld aan ongeveer duizend personen. Twee van deze vragen gaan over de economische situatie in het algemeen. Het CBS berekent uit de antwoorden op deze twee vragen de indicator van het economisch klimaat. De overige drie vragen waarop het consumentenvertrouwen is gebaseerd, gaan over de financiële situatie van het eigen huishouden. Daaronder is ook de vraag of de tijd gunstig is voor aankopen van duurzame goederen. De antwoorden op deze vragen worden samen-gevat in de indicator van de koopbereidheid. De indicatoren bedragen minimaal
-100 en maximaal +100. Een indicator van 0 betekent dat het aantal personen met een positieve ('situatie verbetert') mening even groot is als het aantal mensen met een negatieve ('situatie verslechtert') mening.
Het CBS berekent en publiceert ook tijdreeksen van het consumenten-vertrouwen na verwijdering van seizoeninvloeden. De berekening van de seizoeninvloeden wordt eenmaal per jaar geactualiseerd. Dat is onlangs gebeurt op basis van de cijfers tot en met december 1998. Dit impliceert dat de seizoengecorrigeerde cijfers van december 1998 en daarvoor zijn bijgesteld. De omvang van de herzieningen is beperkt.

Deel: ' CBS Consumentenvertrouwen hapert '
Lees ook