expostbus51


CBS


CBS:Consumentenvertrouwen stabiel

Het vertrouwen van de consument in de ontwikkelingen van de Nederlandse conjunctuur blijft in maart nagenoeg op hetzelfde niveau als in de voorgaande twee maanden. Na de forse dalingen in september en oktober vorig jaar stabiliseert de indicator min of meer op een peil dat duidelijk onder het niveau van de voorgaande twee jaar ligt. Dit blijkt uit de resultaten van het Consumenten Conjunctuuronderzoek van het CBS over maart 1999.

Tijd gunstig voor grote aankopen
De indicator van het consumentenvertrouwen is gebaseerd op vijf vragen die maandelijks aan de Nederlandse consument gesteld worden. Dit cijfer verhult de onderlinge verschillen in de beantwoording van de afzonderlijke vragen. Hoewel in maart het vertrouwen een fractie groter is dan in de voorgaande maand, beoordeelt de consument vier van de vijf vragen minder positief. Het lichte pessimisme wordt echter meer dan goed gemaakt door de beantwoording van de vraag of de consument de tijd gunstig acht grote aankopen te doen. Het aantal positieve antwoorden op deze vraag overtreft het aantal negatieve per saldo met 34 procentpunt. Dit is tien punten meer dan in februari en daarmee het hoogste saldo van de laatste zeven maanden. Uit de bijzonder hoge consumptieve uitgaven aan duurzame goederen blijkt dat de consument de daad bij het woord voegt. In de deelindicator van de koopbereidheid wordt het antwoord op bovengenoemde vraag samengevat met het oordeel over de eigen financiële situatie. Hier toont de consument zich somberder dan in de voorgaande maanden. Zowel het oordeel over de afgelopen twaalf maanden als voor de komende twaalf verslechtert.

Economisch klimaat koel
In maart blijkt de consument pessimistisch over de ontwikkelingen in de economie. Voor de zesde opeenvolgende maand overtreffen de negatieve antwoorden de positieve. Van februari tot augustus 1996 deed zich een soortgelijke situatie voor. Van een wezenlijk herstel na de forse dalingen in september en oktober vorig jaar is nog geen sprake.

Technische toelichting
De index van het consumentenvertrouwen is gebaseerd op vijf vragen die maandelijks in het Consumenten Conjunctuuronderzoek worden gesteld aan ongeveer duizend personen. Twee van deze vragen gaan over de economische situatie in het algemeen. Het CBS berekent uit de antwoorden op deze twee vragen de indicator van het economisch klimaat. De overige drie vragen waarop het consumentenvertrouwen is gebaseerd, gaan over de financiële situatie van het eigen huishouden. Daaronder is ook de vraag of de tijd gunstig is voor aankopen van duurzame goederen. De antwoorden op deze vragen worden samen-gevat in de indicator van de koopbereidheid.
De indicatoren bedragen minimaal -100 en maximaal +100. Een indicator van 0 betekent dat het aantal personen met een positieve ('situatie verbetert') mening even groot is als het aantal mensen met een negatieve ('situatie verslechtert') mening.
Het CBS berekent en publiceert ook tijdreeksen van het consumenten-vertrouwen na verwijdering van seizoeninvloeden. De berekening van de seizoeninvloeden wordt eenmaal per jaar geactualiseerd. Dat is onlangs gebeurd op basis van de cijfers tot en met december 1998. Dit impliceert dat de seizoengecorrigeerde cijfers van december 1998 en daarvoor zijn bijgesteld. De omvang van de herzieningen is beperkt.

Zoekwoorden:

Deel: ' CBS Consumentenvertrouwen stabiel '
Lees ook