CBS Persbericht


Datum: 26-05-99

Consumentenvertrouwen stabiel

Het vertrouwen van de consument in de ontwikkeling van de Nederlandse conjunctuur is in mei vrijwel gelijk gebleven. Op iets langere termijn bezien is sprake van een licht herstel sinds het dieptepunt eind vorig jaar. In mei wordt vooral de algemene economische situatie positiever beoordeeld dan in april, de koopbereidheid blijft nagenoeg stabiel. Dit blijkt uit de resultaten van het Consumenten Conjunctuuronderzoek van het CBS over mei 1999.

Oordeel economisch klimaat positiever

In mei is de consument vooral positiever gaan denken over de algemene economische situatie in de komende twaalf maanden. Een groeiende groep ondervraagden ziet de economische toestand de komende tijd niet verder verslechteren of zelfs verbeteren. In april overtrof het aantal pessimisten het aantal optimisten per saldo nog met 21%-punt, in mei is dat teruggelopen tot 13%-punt.

Het oordeel over de afgelopen periode schommelt al enkele maanden rond hetzelfde niveau. Sinds de omslag in het consumentenvertrouwen in oktober vorig jaar heeft hierin nog geen duidelijke verbetering plaatsgevonden.

Koopbereidheid blijft hoog

De (deel)indicator van de koopbereidheid blijft onveranderd op een relatief hoog niveau. Net als in april is per saldo ongeveer 13% van de consumenten positief over de eigen financiële situatie en vindt per saldo 34% de tijd gunstig voor grote aankopen. De hoogte van de koopbereidheid is vergelijkbaar met die in september vorig jaar, net vóór de omslag in het consumentenvertrouwen.

In vergelijking met eind vorig jaar is vooral de bereidheid om grote uitgaven te doen de afgelopen maanden verbeterd. Het oordeel over de financiële situatie van het eigen huishouden is rond het niveau van december blijven schommelen.

Technische toelichting

De index van het consumentenvertrouwen is gebaseerd op vijf vragen die maandelijks in het Consumenten Conjunctuuronderzoek worden gesteld aan ongeveer duizend personen. Twee van deze vragen gaan over de economische situatie in het algemeen. Het CBS berekent uit de antwoorden op deze twee vragen de indicator van het economisch klimaat. De overige drie vragen waarop het consumentenvertrouwen is gebaseerd, gaan over de financiële situatie van het eigen huishouden. Daaronder is ook de vraag of de tijd gunstig is voor aankopen van duurzame goederen. De antwoorden op deze vragen worden samengevat in de indicator van de koopbereidheid.

De indicatoren bedragen minimaal -100 en maximaal +100. Een indicator van 0 betekent dat het aantal personen met een positieve ("situatie verbetert") mening even groot is als het aantal mensen met een negatieve ("situatie verslechtert") mening.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over de indicator van het consumentenvertrouwen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, drs. G. Buiten, tel. (070) 337 47 95; e-mail: gbtn@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1: Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid en grote aankopen:

Zie voor de tabellen het originele bericht

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 26 mei 1999

Deel: ' CBS Consumentenvertrouwen stabiel '
Lees ook