expostbus51


CBS


CBS:Daling industriële productie in jan. en feb.

Het volume van de industriële productie ligt in januari 1,5% en in februari 3,5% lager dan in de overeenkomstige maanden in 1998. Met de dalingen in januari en februari neemt de industriële productie, vergeleken met een jaar eerder, nu al vier maanden achtereen af. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
Vergeleken met de gemiddelde productie in het laatste kwartaal van
1998 ligt de productie in januari en februari, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, echter gemiddeld toch nog een fractie (+0,4%) hoger.

Industriële productie terug op het niveau van medio 1997 Het niveau van de industriële productie loopt sinds het tweede kwartaal van 1998 geleidelijk terug. Het huidige productieniveau is nagenoeg gelijk aan dat van het derde kwartaal van 1997. De ondernemers in de industrie verwachten voor de periode maart-mei 1999 geen toename van de productie, zo blijkt uit de conjunctuurtest van het CBS.
In bijna alle branches van de industrie is in de eerste twee maanden van 1999 sprake van lagere productiecijfers dan in de eerste twee maanden van 1998. Hierbij tekent het CBS aan dat de industriële productie in het eerste kwartaal van 1998 op een hoog niveau lag. In de papier- en grafische industrie is de productie in de periode januari-februari 1999 vergeleken met een jaar eerder nog wel gegroeid. Met name de grafische industrie draagt bij aan de groei in deze bedrijfstak. Ook in de delfstoffenwinning en de openbare nutsbedrijven is een groei waargenomen. De ontwikkeling in deze bedrijfstakken is echter sterk beïnvloed door de zachte winters van de afgelopen twee jaar.

Technische toelichting
De thans gepubliceerde uitkomsten hebben als basisjaar 1995=100. Dit is aangekondigd in de persmededeling van 15 april 1999. In de hieronder opgenomen tabel 1 staan de opnieuw berekende seizoengecorrigeerde indexcijfers vanaf 1995.

De productie-index is een samengesteld gewogen volume index van de toegevoegde waarde. De wegingen worden ontleend aan de meest recente Nationale Rekeningen. Voor zover bij de samenstelling van de index gebruik wordt gemaakt van omzetten en of voorraadwaarderingen wordt er rekening gehouden met prijsveranderingen. De bij jaar-op-jaar (februari 1999 ten opzichte van februari 1998) vergelijkingen genoemde percentages zijn gecorrigeerd voor het gemiddeld aantal werkdagen per maand. Bij de berekening van het aantal werkdagen wordt rekening gehouden met het aantal zaterdagen en zondagen in de maand, alsmede met algemeen geldende feestdagen. Bij maand-op-maand (februari 1999 ten opzichte van januari 1999) vergelijkingen zijn de gegevens bovendien gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. De cijfers hebben een voorlopig karakter. Cijfers over de industriële productie van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens.

Deel: ' CBS daling industriele productie in januari en februari '
Lees ook