expostbus51


CBS


CBS:Daling van aantal faillissementen

In 1998 zijn iets meer dan 5 duizend faillissementen uitgesproken. Dit is een daling van 9 procent ten opzichte van 1997. De daling wordt voor een groot deel verklaard door de invoering van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Uit de CBS-gegevens blijkt dat met name in de bedrijfstak landbouw en visserij relatief minder bedrijven failliet zijn gegaan. In Drenthe is het aantal faillissementen vrijwel gelijk gebleven, maar in alle andere provincies is sprake van een daling.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Per 1 december is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van kracht geworden. Particuliere personen al of niet met een eigen bedrijf die niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op deze wet. In de maand december zijn 92 schuldsaneringen uitgesproken. De invoering van de WSNP is van invloed op het aantal uitgesproken faillissementen. Het effect op de daling van het aantal faillissementen is wellicht groter dan uit het aantal uitgesproken schuldsaneringen blijkt.
In het vierde kwartaal van 1998 zijn er 1 048 faillissementen uitgesproken, een daling van 25 procent ten opzichte van de overeenkomstige periode van 1997.

Verschillen tussen de bedrijfstakken
Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen is in 1998 ten opzichte van 1997 met 9 procent gedaald. Op de bedrijfstak onderwijs, gezondheidszorg, milieu en overige dienstverlening na is in alle overige bedrijfstakken een daling geconstateerd. De grootste procentuele daling doet zich voor in de bedrijfstak landbouw en visserij (-25%).
In 1998 zijn zes van de 1 000 bedrijven en instellingen failliet gegaan. Het aantal faillissementen per 1 000 bedrijven en instellingen varieert in 1998 van een half in de bedrijfstak landbouw en visserij tot veertien in de bedrijfstak financiële instellingen.

Regionale verschillen
In 1998 is het aantal faillissementen in alle provincies gedaald met
uitzondering van Drenthe. De grootste daling is waargenomen in de provincie Utrecht (-20%). In Zuid-Holland zijn opnieuw de meeste faillissementen uitgesproken, gevolgd door de provincie Noord Holland.

Deel: ' CBS Daling van aantal faillissementen '
Lees ook