expostbus51


CBS


CBS:Economische groei derde kwartaal 3,2%

In het derde kwartaal van 1998 is een economische groei gemeten van 3,2%. In de loop van 1998 is er sprake van een duidelijke matiging van de volumegroei van het bruto binnenlands product. In het eerste en tweede kwartaal van 1998 bedroeg de groei 4,9% respectievelijk 3,7%. Overigens ligt de groei in het derde kwartaal nog altijd boven de gemiddelde jaargroei in de periode 1990.1997 (2,7%). De consumptieve bestedingen van gezinnen blijven stevig doorgroeien. Uit cijfers van de Kwartaalrekeningen van het CBS blijkt ook dat de investeringen en de buitenlandse handel verder groeien, al ligt met name voor de laatstgenoemde bestedingscategorie het groeitempo lager dan in de eerste helft van 1998.

Consumptiegroei trekt nog verder aan
De volumegroei van de gezinsconsumptie versnelt van 4,0% in het eerste halfjaar van 1998 naar 5,0% in het derde kwartaal. Dit is het hoogste stijgingspercentage op kwartaalbasis in twintig jaar. De groei wordt gedragen door uitgaven aan duurzame consumptiegoederen, die op een
10,6% hoger niveau uitkomen. In het eerste halfjaar was nog een groei van 7,3% gemeten. Vergeleken met deze cijfers blijven de uitgaven aan voedings- en genotmiddelen ver achter. In het derde kwartaal van 1998 is zelfs sprake van een daling van bijna 2%.

Forse groei investeringen in vervoermiddelen
De investeringen in vaste activa in het derde kwartaal van 1998 zijn 3,9% groter dan een jaar eerder. Voor de onderscheiden typen van activa lopen de groeicijfers sterk uiteen. De investeringen afkomstig uit de bouwnijverheid (woningen, gebouwen en grond-, water- en wegenbouw) zijn vrijwel even groot als in het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. De woningbouw loopt zelfs terug met 3,5%, terwijl het aantal werkbare uren in de bouw vrijwel gelijk is. De investeringen in bedrijfsgebouwen zijn wel gegroeid.
De investeringen in personenauto.s en bedrijfsauto.s stijgen fors. Vooral de bedrijfsauto.s zijn in trek. De groei in deze categorie bedraagt 30,6%, terwijl de personenauto.s met een stijging van 18,8% ook zeer goed scoren. In het eerste halfjaar van 1998 waren de groeicijfers van deze beide categorieën eveneens relatief zeer hoog. De investeringen in machines zijn in het derde kwartaal van vorig jaar 4,5% groter. Dit groeicijfer wordt vaak beïnvloed door de oplevering van grote projecten. Exclusief het effect van de grote projecten komt de volumegroei van de investeringen in machines uit op 8,0% en voor de totale investeringen op 4,9%.

Groei buitenlandse handel zwakt af
De volumegroei van de in- en uitvoer van goederen en diensten is in het derde kwartaal duidelijk lager dan in de eerste helft van 1998. De invoer is 5,6% groter, terwijl in de eerste twee kwartalen van 1998 nog een stijging van 8,7% werd geregistreerd. De exportgroei loopt terug van 8,1% in het eerste halfjaar naar 5,1% in het verslagkwartaal. Aangezien de trend van prijsdalingen, die eind 1997 inzette, doorzet loopt de groei van het in- en uitvoerpakket uitgedrukt in guldens nog sneller terug. Hierbij dalen de uitvoerprijzen minder snel dan de invoerprijzen, waardoor de ruilvoet verbetert.

Technische toelichting
De volumegroei van het BBP voor het derde kwartaal is ten opzichte van de eerste raming van eind november jongstleden iets bijgesteld. De groei van de Nederlandse economie komt nu 0,2%-punt lager uit ten opzichte van de eerste raming.
De varkenspest van 1997 heeft invloed op de groeicijfers van 1998. De productiewaarde van de landbouw (i.c. de varkenshouderijen) gewaardeerd tegen marktprijzen viel vooral in het tweede en derde kwartaal van 1997 sterk terug. Inmiddels heeft de productie van varkens zich (gedeeltelijk) hersteld. Indien gecorrigeerd zou worden voor de directe effecten van de varkenspest op de productiewaarde van de landbouw van het derde kwartaal van 1997 zou de volumegroei van het BBP 0,6%-punt lager zijn uitgekomen, op 2,6%.
Voorts is de raming van het tweede kwartaal van 1998 op onderdelen bijgesteld. De groei van de in- en uitvoer van goederen is neerwaarts aangepast, terwijl voor de investeringen een opwaartse correctie is doorgevoerd. Een en ander resulteert in een 0,1%-punt lagere BBP-groei dan aanvankelijk was geraamd.

Deel: ' CBS Economische groei derde kwartaal van 3,2 procent '
Lees ook