expostbus51


CBS


CBS:Geregistreerde werkloosheid daalt minder snel

De geregistreerde werkloosheid is in de laatste maanden van vorig jaar verder gedaald, maar minder snel dan daarvoor. In het vierde kwartaal van 1998 waren er volgens de CBS-cijfers 260 duizend mensen werkloos. Dat is de helft van het aantal geregistreerde werklozen begin 1994 toen de werkloosheid op het hoogste punt van de jaren negentig lag. Gemiddeld over heel 1998 was het aantal geregistreerde werklozen bijna negentigduizend lager dan in 1997.

Werkloosheid daalt minder snel
In het vierde kwartaal van 1998 kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 260 duizend. Ten opzichte van het derde kwartaal lag het werkloosheids-cijfer, na verwijdering van seizoensinvloeden, tienduizend lager. Dat is een daling met drieduizend per maand. Tussen het tweede en het derde kwartaal gaven de op een steekproef gebaseerde cijfers een daling met zesduizend per maand aan terwijl tussen medio
1997 en medio 1998 de daling gemiddeld nog negenduizend per maand bedroeg. Uit dit verloop van de cijfers concludeert het CBS dat de daling van de werkloosheid na de zomer van 1998 is verminderd. Het aantal werklozen was in het vierde kwartaal van vorig jaar nog 76 duizend lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Aantal geregistreerde werklozen gehalveerd
Tussen begin 1992 en begin 1994 steeg de werkloosheid in een hoog tempo met in totaal ongeveer 200 duizend. Begin 1994 passeerde het aantal geregistreerde werklozen daardoor de grens van een half miljoen en kwam uit op een top van 520 duizend in het eerste kwartaal. Daarna zette een daling in, eerst geleidelijk maar vanaf begin 1997 in een hoog tempo. Door de onafgebroken daling sinds begin 1994 kwam het aantal geregistreerde werklozen in het laatste kwartaal van vorig jaar uit op 260 duizend. Dat is precies de helft van het aantal mensen dat begin 1994 werkloos was. Het aantal geregistreerde werklozen is dus in iets minder dan vijf jaar tijd gehalveerd.

Werkloosheid in 1998 aanzienlijk lager
Gemiddeld over heel 1998 kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 287 duizend. Dat is 88 duizend lager dan in 1997. Vorig jaar nam zowel bij de mannen als bij de vrouwen het aantal geregistreerde werklozen af met 44 duizend. De geregistreerde werkloosheid onder vrouwen blijft echter hoger dan die onder mannen. In 1998 was 4,2 procent van de vrouwen in de beroepsbevolking werkloos. Voor de mannen was dit percentage 3,4.

Technische toelichting
Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week. De cijfers zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden.
Omdat de geregistreerde werkloosheidscijfers zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek, hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. Alleen uit grote veranderingen en uit veranderingen die zich gedurende een langere periode voortdurend aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid. Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeids-aanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses.
Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of ww- uitkering.

Noot voor de
redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, mevr. A.M.S. Boelens, tel. (045) 570 72 10. Overige informatie en tabel kunt u verkrijgen bij de persdienst in Voorburg, tel. (070) 337 58 16.


19 jan 99 09:35

Deel: ' CBS Geregistreerde werkloosheid daalt minder snel '
Lees ook