expostbus51


CBS


CBS:Geregistreerde werkloosheid gedaald

De nieuwste CBS-cijfers laten een verdere daling van de geregistreerde werkloosheid zien. Weliswaar kwam het aantal werklozen in november . januari iets hoger uit dan een maand eerder, maar gecorrigeerd voor seizoensinvloeden is de werkloosheid afgenomen. De werkloosheid daalt de laatste maanden minder sterk dan daarvoor.

Geregistreerde werkloosheid daalt nog steeds
In de maanden november 1998-januari van dit jaar kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 265 duizend. Dat is vijfduizend meer dan in oktober-december vorig jaar. In deze periode van het jaar is echter een stijging met ongeveer tienduizend gebruikelijk. Na verwijdering van de seizoenseffecten komt het nieuwste werkloosheids-cijfer dan ook vierduizend lager uit dan in oktober-december. De werkloosheid is dus verder gedaald.

Daling de afgelopen maanden minder sterk
Vorige maand concludeerde het CBS uit het verloop van de cijfers in het laatste anderhalf jaar dat de daling van de werkloosheid na de zomer 1998 is verminderd. Tussen medio 1997 en medio 1998 bedroeg de daling gemiddeld nog negenduizend per maand. De laatste drie maanden laten de op een steekproef gebaseerde cijfers een daling zien met vierduizend per maand. Het nieuwste cijfer bevestigt daarmee dat de werkloosheid minder snel daalt.
Technische toelichting
Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week. De cijfers zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden.
Omdat de geregistreerde werkloosheidscijfers zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek, hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. Alleen uit grote veranderingen en uit veranderingen die zich gedurende een langere periode voortdurend aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid. Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeids-aanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses.
Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of WW-uitkering.

Noot voor de
redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, mevr. A.M.S. Boelens, tel. (045) 570 72 10. Overige informatie en tabellen kunt u verkrijgen bij de persdienst in Voorburg, tel. (070) 337 58 16.


17 feb 99 09:33

Zoekwoorden:

Deel: ' CBS:Geregistreerde werkloosheid gedaald - 3320 '
Lees ook