CBS

Geregistreerde werkloosheid gedaald

De werkloosheid is verder gedaald. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Het aantal geregistreerde werklozen kwam in de maanden september-november 1999 uit op 206 duizend. De geregistreerde werkloosheid daalde de afgelopen twaalf maanden met gemiddeld vijfduizend per maand.

Geregistreerde werkloosheid verder gedaald
In de periode september-november kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 206 duizend. Na verwijdering van seizoeneffecten is het nieuwste werkloosheidscijfer zevenduizend lager dan in augustus-oktober. De werkloosheid is dus verder gedaald. De werkloosheidscijfers zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek en hebben een onnauwkeurigheidsmarge. De tendens van de werkloosheid kan daarom beter over een wat langere periode worden vastgesteld. Het aantal geregistreerde werklozen lag in september-november 56 duizend lager dan een jaar eerder. Dit komt overeen met een daling van bijna vijfduizend per maand. Ook de laatste maanden daalde de werkloosheid in dit tempo.

Technische toelichting
Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week. De cijfers zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden. Het CBS stelt een aantal werkloosheidscijfers samen. Het laagste cijfer is dat van de geregistreerde werkloosheid. Het CBS publiceert dit cijfer maandelijks. Het hoogste cijfer wordt gevormd door de totale potentiële arbeidsreserve. Hierin tellen alle mensen mee die betaald werk van twaalf uur of meer per week willen hebben, ongeacht of men werk zoekt, op korte termijn kan beginnen of ingeschreven staat bij een arbeidsbureau. Voor dit aantal mensen is alleen een jaarcijfer beschikbaar. In 1998 ging het om ruim 900 duizend mensen. Dat is ruim driemaal zoveel als het aantal geregistreerde werklozen dat in 1998 op bijna 290 duizend lag. Een volgend werkloosheidscijfer is de werkloze beroepsbevolking. Bij de werkloze beroepsbevolking tellen alle mensen mee die werk zoeken op de arbeidsmarkt. Het doet er niet toe of ze staan ingeschreven bij een arbeidsbureau. Ook voor dit aantal beschikt het CBS alleen over jaarcijfers ( in 1998 bijna 350 duizend tegenover 290 duizend geregistreerde werklozen). Een laatste indicatie voor het arbeidspotentieel is het aantal werkloosheids- en bijstandsuitkeringen. Door technische oorzaken is het CBS niet in staat recente gegevens over het aantal werkloosheidsuitkeringen samen te stellen. Omdat de geregistreerde werkloosheidscijfers zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek, hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. Alleen uit grote veranderingen en uit veranderingen die zich gedurende een langere periode voortdurend aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid.

PB99-325
16 december 1999

9.30 uur

Persbericht
CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71
E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

Deel: ' CBS Geregistreerde werkloosheid is verder gedaald '
Lees ook