CBS

Gezinsconsumptie groeit met 3,0%

Het volume van de binnenlandse individuele consumptie in januari is 3,0% groter dan in dezelfde maand vorig jaar. Het groeicijfer over januari is nagenoeg gelijk aan de stijging die over het vierde kwartaal van 1999 gemeten is. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het groeitempo van de consumptie in de loop van vorig jaar is afgenomen. Door de sterke toename in het eerste halfjaar is de jaargroei in 1999 toch nog hoog geweest (3,6%).

Uitgaven aan voeding afgenomen
Het niveau van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen in januari ligt 3,2% onder dat van het jaar daarvoor. De daling van de bestedingen aan voedingsmiddelen (2,1%) is minder groot dan de afname bij de bestedingen aan genotmiddelen (5,2%). De uitkomsten over januari zijn negatief beïnvloed door de samenstelling van de kalender: januari telde dit jaar een maandag meer en een vrijdag minder dan januari 1999. Voor levensmiddelen is de vrijdag een belangrijke inkoopdag.
Duurzame goederen blijven in trek
De uitgaven aan duurzame goederen zijn 5,3% hoger dan in januari vorig jaar. Binnen deze categorie is in januari dit jaar vooral meer besteed aan vervoermiddelen, woninginrichting en huishoudelijke apparaten. De uitgaven aan huishoudelijke artikelen, textiel en kleding blijven daarentegen achter bij die in januari vorig jaar. Bijna één vijfde deel van de binnenlandse consumptie heeft betrekking op de aankoop van duurzame goederen.
Overige goederen
Het volume van de bestedingen aan overige goederen in januari neemt met 2,9% toe. Tot de categorie overige goederen behoren naast energie en motorbrandstoffen ook de niet-duurzame goederen als planten, boeken en papierwaren, geneesmiddelen en cosmetica. Diensten: groei 3,4%
De categorie diensten heeft, met bijna zestig procent, het grootste aandeel in de bestedingen van de consument. In januari ligt het niveau van de bestedingen 3,4% hoger dan in dezelfde maand van 1999. Het stijgingspercentage dat over geheel 1999 gemeten is ligt ook in deze orde van grootte.
Technische toelichting
De consumptiecijfers sluiten aan op de uitkomsten van de Nationale rekeningen 1998 en de reguliere Kwartaalrekeningen. De uitkomsten voldoen daarmee aan de nieuwe internationale richtlijnen voor het samenstellen van Nationale rekeningen (ESR'95). Het persbericht beschrijft de ontwikkeling van de binnenlandse werkelijke individuele consumptie. Dit begrip omvat alle bestedingen die rechtstreeks ten goede komen aan individuele consumenten, ongeacht of deze daarvoor zelf betalen of dat de overheid of een derde (b.v. een verzekeraar) dit doet. Het gaat om de uitgaven op Nederlands grondgebied: dus ook de uitgaven van buitenlandse ingezetenen in Nederland. De uitgaven van Nederlandse ingezetenen in het buitenland zijn niet in dit cijfer opgenomen. De binnenlandse consumptieve bestedingen zijn verdeeld in vier hoofdcategorieën. Het in de tabel opgenomen begrip 'nationale consumptie' bevat in tegenstelling tot de term 'binnenlandse consumptie' wel de bestedingen van Nederlandse ingezetenen in het buitenland, maar niet de uitgaven van buitenlandse ingezetenen in Nederland. De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op een vergelijking met de overeenkomstige periode van voorgaand jaar. De ontwikkelingen (volumemutaties) zijn voor prijsveranderingen gecorrigeerd. Weersomstandigheden en de samenstelling van de koopdagen kunnen van invloed zijn op de uitkomsten van de maandcijfers. Zo wordt op een vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een maandag of dinsdag. Voor deze effecten is niet gecorrigeerd.

Deel: ' CBS gezinsconsumptie groeit met 3,0% '
Lees ook