expostbus51


CBS


CBS:Grote verschillen in inkomen van AOW-ers

In 1997 kreeg één op de vijf huishoudens AOW. Deze huishoudens hadden naast de AOW bijna allemaal ook andere inkomsten, zoals een aanvullend pensioen of inkomsten uit vermogen. De hoogte van deze inkomsten liep sterk uiteen. Een kwart van de AOW-ers had per maand meer dan 3000 gulden aan extra inkomsten. Een bijna even grote groep ontving minder dan 500 gulden naast de AOW.
In 1997 was het besteedbare inkomen voor alleenstaande AOW-ers gemiddeld 2400 gulden per maand. Voor echtparen was dit bijna 3700 gulden. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over de inkomens-verdeling in 1997, gebaseerd op gegevens van de belastingdienst.

Ruim 500 gulden per maand meer voor AOW-ers met pensioen In 1997 ontvingen 1,4 miljoen huishoudens AOW. Van hen kregen acht op de tien naast de AOW een aanvullend pensioen. Uiteraard was het inkomen van deze huishoudens meestal hoger dan dat van AOW-ers zonder aanvullend pensioen. Alleenstaanden met aanvullend pensioen hadden gemiddeld 550 gulden per maand meer te besteden dan al-leenstaanden zonder aanvullend pensioen. Bij AOW-echtparen was het verschil vrijwel even groot.
Naast het pensioen komen nog andere inkomsten voor. Van de AOW-huishoudens had ruim de helft inkomsten uit vermogen en een kwart huursubsidie. Slechts 40 duizend huishoudens hadden alleen AOW en 50 duizend ontvingen naast de AOW uitsluitend huursubsidie.

Hoogbejaarden hebben lager pensioen
In 1997 bedroeg het aanvullend pensioen gemiddeld 1500 gulden bruto per maand. Hoogbejaarden, mensen van 80 jaar en ouder, hadden doorgaans een lager pensioen dan recent gepensioneerden. Zo was het aanvullend pensioen van hoogbejaarde echtparen gemiddeld 500 gulden per maand lager dan dat van echtparen tussen de 65 en 70 jaar. Bovendien ontvingen hoogbejaarden minder vaak een aanvullend pen-sioen: bij echtparen van 80 jaar en ouder 83 procent tegen 93 procent bij echtparen tussen de 65 en 70 jaar.

Aanvullende inkomsten zijn belangrijk
Bij alleenstaande 65-plussers met aanvullend pensioen waren de bruto-inkomsten naast de AOW gemiddeld 1570 gulden per maand: 1140 gulden aan pensioen en 430 gulden aan andere inkomsten. Samen was dit bijna evenveel als de AOW zelf, die voor hen gemiddeld 1600 gul-den per maand bedroeg. Alleenstaanden zonder aanvullend pensioen ontvingen doorgaans meer aan andere aanvullende inkomsten: gemid-deld 790 gulden per maand.
Bij AOW-echtparen waren de aanvullende inkomsten in doorsnee hoger dan de AOW zelf. Paren met aanvullend pensioen ontvingen in 1997 gemiddeld bijna 2500 gulden per maand naast de AOW. Voor echtpa-ren zonder aanvullend pensioen waren de aanvullende inkomsten ge-middeld 1700 gulden per maand.

Inkomen AOW-ers onder landelijk gemiddelde
In 1997 was het besteedbare inkomen van alle Nederlandse huishou-dens gemiddeld 4020 gulden per maand. Met 3270 gulden per maand hadden de AOW-ers gemiddeld bijna twintig procent minder te beste-den. AOW-huishoudens zijn echter in doorsnee kleiner dan overige huishoudens, waardoor er minder personen van het inkomen afhanke-lijk zijn. Na correctie voor dit verschil in huishoudensomvang blijkt dat de welvaart van AOW-huishoudens zes procent onder het landelijk ge-middelde lag.

Technische toelichting
Het Inkomenspanelonderzoek (IPO) levert informatie over het inkomen van huishoudens en personen. De resultaten zijn gebaseerd op een steekproef van 75 duizend huishoudens. Het IPO ontleent zijn gege-vens aan de administratie van de belastingdienst, de studie-financiering en de huursubsidie.
Het IPO biedt een nagenoeg compleet beeld van de inkomens van huishoudens met ouderen. Bestanddelen die niet volledig waargeno-men worden, betreffen onder meer rente- en dividend-inkomsten als de-ze beneden de vrijstellingsgrens voor de aangifte van de inkomensbe-lasting vallen. Het gaat hier om inkomensbestanddelen van bescheiden omvang.
Het besteedbare inkomen bestaat uit de som van inkomsten uit arbeid, winst, vermogensinkomsten, sociale uitkeringen en pensioenen, ver-minderd met sociale premies en belastingen.

Deel: ' CBS Grote verschillen in inkomen AOW-ers '
Lees ook