CBS publicaties


INDEX: een eeuw ambtelijke statistiek

Onlangs verscheen het tweede nummer in 1999 van INDEX, het magazine van het CBS. Omdat het CBS in 1999 honderd jaar bestaat is het thema deze keer: een eeuw ambtelijke statistiek. Daarnaast is er onder meer aandacht voor de glastuinbouw, de hoveniersbranche, woonboten en -wagens en het aantal roofvogels dat ’s winters in ons land verblijft.

Nationaal rekenen

Tussen de beide wereldoorlogen werd de basis gelegd voor het huidige systeem van de Nederlandse Nationale rekeningen. Dit systeem is steeds verder uitgebouwd en aangepast aan de eisen van de tijd. De Nationale rekeningen zijn inmiddels onontbeerlijk bij de toetsing van de economische en monetaire criteria die in de EMU aan de lidstaten worden gesteld.

Een eeuw volkstellingen

De eerste volkstelling die het CBS organiseerde was die van 1899. Er werden toen twaalf vragen gesteld en vijf miljoen mensen geteld. In 1971 organiseerde het CBS de laatste officiële telling die in Nederland werd gehouden. Tegenwoordig maakt de automatisering en de wetgeving jaarlijks een virtuele volkstelling mogelijk.

Statistiek zonder grenzen

Na de Tweede Wereldoorlog was er behoefte aan internationaal vergelijkbare statistieken omdat samenwerking in internationale organisaties en projecten als de Marshallhulp hierom vroegen. De oprichting van de Europese Gemeenschap en de afspraken over de instelling van de EMU heeft deze vraag versterkt. Het internationale aspect is kortom steeds belangrijker geworden en het heeft ook meer greep op het werk van het CBS gekregen.

In een hogere versnelling

In 1916 startte het CBS met de mechanisering van de verwerking van de statistische gegevens. De basis hiervoor vormden pons-, sorteer- en tabelleermachines. De intrede van computers bracht zowel het verzamelen als het verwerken van de gegevens in een stroomversnelling. De laatste jaren worden de gegevens niet alleen op papier maar ook op diskette, cd-rom en via Internet beschikbaar gesteld.

De teloorgang van de glazen stad

Van iedere honderd kassen in Nederland staan er momenteel 58 in Zuid-Holland. In 1990 waren het er nog 62. Ondanks deze teruggang is Zuid-Holland nog steeds verreweg de grootste glastuinbouwprovincie.

Hoveniers veel gevraagd

In 1996 hebben hoveniersbedrijven voor ruim een miljard gulden omgezet. Het grootste deel hiervan kwam tot stand door gezinsbedrijven. Toch zetten de grotere gezinsbedrijven minder om dan de grotere hoveniers-bv’s. Ruim de helft van de bedrijven is gevestigd in het Westen van het land en Noord-Brabant.

Wonen op wielen en water

Eind 1997 woonden er in Nederland ruim vijftigduizend personen in woonwagens en op woonschepen. Van de 9 800 woonboten ligt meer dan driekwart in het westen van het land. De afgelopen tien jaar nam het aantal woonschepen met ongeveer tachtig per jaar toe.

Meer roofvogels in de winter

Naast de roofvogels die het hele jaar in ons land verblijven, overwinteren in Nederland roofvogels uit Noord- en Noordoost-Europa en verblijven er vogels die op doortrek zijn. Tellingen tonen aan dat het over het geheel genomen goed gaat met de roofvogels.

Om het dagelijks dieet

Leidt economische groei tot een verbetering van de kwaliteit van het bestaan voor velen? Historisch onderzoek toont aan dat het verband tussen economische groei en een verbetering van de levensstandaard niet zo vanzelfsprekend is.

Conjunctuur

In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen, met daarin de meest recente cijfers over de Nederlandse economie.

Artikelen uit Index no. 02, in Adobe's Portable Document FormatGet Acrobat Reader

* Een eeuw volkstellingen (243 kB)

* In de boontjes (189 kB)

* De teloorgang van de Glazen stad (195 kB)
* Wonen op wielen en water (186 kB)

Belangstelling?
Voor het toesturen van een proefnummer of een artikel per fax kunt u contact opnemen met de redactie van INDEX, e-mail INDEX@cbs.nl.

INDEX verschijnt 10 keer per jaar. De prijs van losse nummers bedraagt ƒ 15,-. Een jaarabonnement kost ƒ 122,-. De prijzen zijn exclusief administratie- en verzendkosten. U kunt de publicaties bestellen bij:

Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Marketing en Verkoop
Klantenservice
Postbus 4481
6401 CZ HEERLEN
Tel.: (045) 570 70 70
Fax: (045) 570 62 68
E-mail: verkoop@cbs.nl

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

https://www.cbs.nl/nl/producten/recent/a-152/990226.htm Laatst gewijzigd: 26 februari 1999

Deel: ' CBS Index Een eeuw ambtelijke statistiek '
Lees ook