CBS publicaties


Onlangs verscheen het vierde nummer in 1999 van INDEX, het magazine van het CBS. In dit nummer staat het thema jeugd centraal.

Strijd tussen de seksen?

Meisjes zijn geëmancipeerder dan jongens. Zij hebben vaker een voorkeur voor het delen van huishoudelijke taken dan jongens. Maar wensen en verwachtingen op jonge leeftijd sporen vaak niet met de werkelijke taakverdeling in het huishouden. Dat blijkt uit de antwoorden op vier stellingen op het gebied van gezinsvorming, werk en huishoudelijke taakverdeling.

Wat kost een kind?

Gezinnen geven jaarlijks bijna zevenduizend gulden per kind uit, zo’n twee tientjes per dag. De meest welvarende huishoudens besteden bijna tweemaal zoveel aan hun kinderen als de huishoudens met de laagste welvaartspositie, namelijk negenduizend en vijfduizend gulden.

Dik in orde

Jongeren zijn het gelukkigste en meest tevreden deel van de bevolking. Negen van de tien jongeren beschouwen ook hun gezondheid als goed tot zeer goed ook al vertonen ze relatief veel ongezond gedrag als roken, drugs- en drankgebruik en te veel eten in combinatie met een gebrek aan lichaamsbeweging.

Minder jeugd

Nederland ontgroent. Maakte de jeugd een generatie geleden nog bijna de helft van de bevolking uit, tegenwoordig vormen personen jonger dan 25 jaar ruim dertig procent van de bevolking. Een belangrijke oorzaak van deze daling is de afname van het aantal geboorten in de jaren zeventig en tachtig. De immigratie van allochtonen remt deze ontwikkeling enigszins af.

Volledig gelukkig

Eén op de tien kinderen groeit op in een onvolledig gezin. Over het algemeen zijn deze kinderen minder tevreden over hun leven en vertonen ze vaker riskant en crimineel gedrag dan hun leeftijdgenoten die opgroeien met een vader en een moeder

Jonge daders, jonge slachtoffers

De daders van criminaliteit zijn relatief vaak jongens in de tienerleeftijd. Hun crimineel gedrag is meestal slechts tijdelijk en incidenteel. Behalve dader zijn jongeren ook slachtoffer. De kans om slachtoffer te worden van een misdrijf is groter naarmate men jonger is: bijna vier van de tien 15-17 jarigen is in 1997 slachtoffer geweest van een misdrijf, met name diefstal.

De ruimte van de jeugd

Margo Vliegenthart – staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – zet in haar bijdrage uiteen hoe ze de resultaten van onder meer het CBS-jeugdonderzoek wil verzilveren.

Conjunctuur

In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen, met daarin de meest recente cijfers over de Nederlandse economie. De rubriek Nederland regionaal bevat een overzicht van de verdeling en ontwikkeling van de arbeidsdeelname in ons land.

Artikelen uit Index no. 04, in Adobe's Portable Document FormatGet Acrobat Reader

* Jeugd in cijfers (77 kB)

* Minder jeugd (73 kB)

* Twee tientjes per dag (89 kB)

* Volledig gelukkig (154 kB)

Belangstelling?
Voor het toesturen van een proefnummer of een artikel per fax kunt u contact opnemen met de redactie van INDEX, e-mail INDEX@cbs.nl.

INDEX verschijnt 10 keer per jaar. De prijs van losse nummers bedraagt ƒ 15,-. Een jaarabonnement kost ƒ 122,-. De prijzen zijn exclusief administratie- en verzendkosten. U kunt de publicaties bestellen bij:

Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Marketing en Verkoop
Klantenservice
Postbus 4481
6401 CZ HEERLEN
Tel.: (045) 570 70 70
Fax: (045) 570 62 68
E-mail: verkoop@cbs.nl

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 29 april 1999

Deel: ' CBS Index Jeugd '
Lees ook