CBS

INDEX: Rondom water
Vandaag, maandag 10 juni, verschijnt het vijfde nummer van INDEX in 2002. In dit nummer staat het thema water centraal. De volgende onderwerpen komen in deze INDEX aan bod.

Tegentijden
De afsluiting van de Zuiderzee, het Haringvliet en de Grevelingen had grote gevolgen voor de Waddenzee en de Zeeuwse delta. In het getijdengebied verdween een groot deel van de natuurlijke dynamiek en daarmee ook een aantal planten en dieren. Een aantal soorten heeft echter geprofiteerd van de veranderingen in de Oosterschelde na de bouw van de stormvloedkering.

Leven op de grens van land en water
Het aantal zeehonden in de Waddenzee neemt nog steeds toe. In 2001 zijn in de Waddenzee 3 595 zeehonden geteld, 265 meer dan in 2000 en 1 200 meer dan in 1999. De populatie groeit door een verbeterde reproductie, een verlaagde sterfte en een aanhoudende immigratie van dieren uit de Duitse en Deense Waddenzee.

Vissen in schoon water
'De zalm terug in de Rijn', was lange tijd de slogan voor een ecologisch herstel van de grote rivieren. De zalm is het boegbeeld voor schone en passeerbare rivieren. Inmiddels ís de zalm terug in de Rijn. Sinds 1998 zijn er in vier zalmsteken in de Rijn, maar ook in de Lek, de Maas en de Waal al 212 zalmen en 1 166 forellen gevangen. De zalmen zijn vrijwel zeker bovenstrooms uitgezette exemplaren. Dit toont aan dat de waterkwaliteit van de rivieren zo verbeterd is dat zalmen en forellen er voor kunnen komen.

Vissen met voorzorg
Door de sterk toegenomen intensiteit van de beroepsvisserij is de laatste tientallen jaren de stand van een aantal vissoorten gedaald. De kabeljauw staat op dit moment het meest onder druk en de scholstand in de Noordzee is inmiddels zover gedaald dat de soort niet meer voor voldoende nakomelingen kan zorgen. Iets beter gaat het met de stand van de haring en de tong.

Drinkwaterproductie stabiliseert
De drinkwaterproductie ligt al jaren rond de 1,2 miljard kubieke meter. Per hoofd van de bevolking daalde het verbruik van 225 liter per dag in 1991 tot 203 liter in 2001. Het productieniveau in 2001 is wel het laagste sinds 1988. Dat is het gevolg van een lager verbruik bij grootverbruikers. Het huishoudelijk verbruik blijft daarentegen nog steeds toenemen.

Water trekt Duitsers
De logiesaccommodaties in de watersportgebieden hebben in 2000 bijna 2,3 miljoen Nederlandse en buitenlandse gasten ontvangen. Samen brachten zij bijna acht miljoen nachten door in hotels en andere accommodaties, 9,5 procent van het totaal aantal overnachtingen in Nederland. Drie van de vier buitenlandse toeristen in de watersportcentra zijn Duitsers.

Conjunctuurbericht
In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen met daarin de meest recente cijfers over de Nederlandse economie.

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact opnemen met dhr. L. van Duuren, tel. (070) 337 42 00.

Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB02-115
10 juni 2002
10.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken
Mededeling

Deel: ' CBS index, Rondom water '
Lees ook