CBS


CBS:Inflatie in 1999 is 2,2 procent

In 1999 lagen de prijzen voor consumenten gemiddeld 2,2 procent hoger dan in 1998. Dit blijkt uit de consumentenprijsindexcijfers van het CBS. De inflatie is daarmee ongeveer even hoog als in de voorgaande jaren.
In december kwam de inflatie uit op 2,2 procent, even hoog als in november. Tussen november en december daalden de prijzen met gemiddeld 0,4 procent. Deze daling is gebruikelijk voor de tijd van het jaar en wordt vooral veroorzaakt door goedkopere kleding en schoeisel en door lagere posttarieven.

Inflatie stabiel

De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. Gemiddeld bedroeg de inflatie in 1999 2,2 procent. In de drie voorafgaande jaren was de inflatie ongeveer even groot. In 1996 en 1998 was de inflatie 2,0 procent, in 1997 net als vorig jaar 2,2 procent.

Sommige artikelen waren in 1999 aanzienlijk duurder dan in 1998. Daartoe behoren vis (+6,8%), verse groenten (+4,6%) en aardappelen (+23,5%), water (+13,4%), elektriciteit (+6,8%) en autobrandstoffen (+5,2%). Ook de tarieven van de kapper (+6,5%) en de consumptiegebonden belastingen en overheidsdiensten (+3,7%) stegen meer dan gemiddeld. Andere artikelen waren in 1999 gemiddeld goedkoper dan in 1998. Dat zijn onder andere eieren (-6,4%), koffie (-12,9%), gas (-2,6%), telecommunicatie (-5,4%), audio- en video-apparatuur (-4,9%) en computers (-28,7%).

De inflatie fluctueerde in de loop van 1999 weinig rond het gemiddelde. De maandcijfers kwamen niet beneden 2,1 en slechts een maand boven 2,3 procent. In december 1999 komt de inflatie uit op 2,2 procent, net als in november.

Afgeleide consumentenprijsindex
In de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd. De afgeleide index was in 1999 gemiddeld 1,7 procent hoger dan 1998. Van de totale inflatie in 1999 van 2,2 procent kan dus ongeveer een half procent worden toegeschreven aan de beide genoemde categorieën van belastingen. Ook bij de prijsstijging volgens de afgeleide index was het decembercijfer gelijk aan het novembercijfer en aan het jaargemiddelde van 1,7 procent.

Prijzen tussen november en december 0,4 procent gedaald Gemiddeld zijn de consumentenprijzen tussen november en december 1999 met 0,4 procent gedaald. Deze daling is gebruikelijk voor de tijd van het jaar en werd vooral veroorzaakt door goedkopere kleding en schoeisel en lagere posttarieven (decemberzegel). Verder werden er geen belangrijke prijsveranderingen gemeten.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex

Het CBS stelt sinds maart 1997, naast de nationale consumenten-prijsindex, ten behoeve van de Europese Unie (EU) ook de geharmoniseerde consumentenprijsindex van Nederland samen. De geharmoniseerde index dient voor vergelijkingen binnen de Europese Unie, maar is minder geschikt om de nationale inflatie weer te geven.

In november was de gemiddelde inflatie in 15 landen van de EU 1,5 procent. In de 11 landen van de Eurozone werd gemiddeld 1,6 procent inflatie gemeten. In november was de inflatie volgens de Europese maatstaf in Nederland 2,0 procent.

In december is de inflatie in Nederland volgens de Europese maatstaf iets teruggelopen naar 1,9 procent. Voor de andere Europese landen zijn nog geen uitkomsten over december beschikbaar.

Technische toelichting
De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijs-verandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens.

De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zie hiervoor ook de persmededeling 'Geharmoniseerde Index van Consumentenprijzen' van 7 maart 1997.

Het belangrijkste verschil tussen de geharmoniseerde index en de nationale consumentenprijsindex betreft de consumptiepakketten waarop zij betrekking hebben. Wonen in een eigen huis (huurwaarde), consumptiegebonden belastingen (onroerendezaakbelasting, motor-rijtuigenbelasting e.d.), uitgaven in het buitenland, contributies en collegegelden worden bijvoorbeeld wel meegenomen in de nationale index, maar niet in de geharmoniseerde.

De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (EURO-11, CPIMU) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de 11 landen die met ingang van 1 januari 1999 meedoen in de Economische en Monetaire Unie.

De EURO-15 geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van de 15 lidstaten van de Europese Unie.

Deel: ' CBS inflatie in 1999 is 2,2 procent '
Lees ook