expostbus51


CBS


CBS: Inflatie in oktober lager

In oktober 1999 is de inflatie uitgekomen op 2,1 procent. Dit blijkt uit de consumentenprijsindexcijfers van het CBS. De inflatie is daarmee 0,1 procent lager dan in september.
Tussen september en oktober zijn de prijzen gemiddeld 0,1 procent gestegen. Verse groenten en nieuwe auto's werden duurder. Vers fruit, aardappelen en kleding werden goedkoper.

Prijzen tussen september en oktober iets gestegen Gemiddeld zijn de consumentenprijzen tussen september en oktober 0,1 procent gestegen. Verse groenten, vlees en nieuwe auto's werden duurder. Ook vakantieaccommodatie was vanwege de herfstvakantie iets duurder dan in september. Vers fruit en aardappelen, cd's, kleding en schoeisel werden goedkoper. Kleding was deze maand zelfs iets goedkoper dan in oktober 1998.

Lagere inflatie
De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van de overeenkomstige maand in het voorgaande jaar. Tussen oktober 1998 en oktober van dit jaar stegen de prijzen gemiddeld met 2,1 procent. Dit is iets lager dan het gemiddelde in de eerste negen maanden van dit jaar. De lichte daling van de inflatie is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van kleding en schoeisel. Verder is de prijs van tabaksproducten deze maand niet gewijzigd; vorig jaar werd de prijsstijging in oktober vooral beïnvloed door een stijging van de prijs van tabak.

Afgeleide consumentenprijsindex
In de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd. De afgeleide index was in oktober 0,1 procent hoger dan in september en 1,5 procent hoger dan in oktober vorig jaar.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex
Het CBS stelt sinds maart 1997, naast de nationale consumenten-prijsindex, ten behoeve van de Europese Unie (EU) ook de geharmoniseerde consumentenprijsindex van Nederland samen. De geharmoniseerde index dient voor vergelijkingen binnen de Europese Unie, maar is minder geschikt om de nationale inflatie weer te geven.
In september was de gemiddelde inflatie in 15 landen van de EU 1,2 procent. In de 11 landen van de Eurozone werd eveneens gemiddeld 1,2 procent gemeten. In september was de inflatie volgens de Europese maatstaf in Nederland 2,0 procent.
In oktober is de inflatie in Nederland volgens de Europese maatstaf teruggelopen naar 1,8 procent. Voor de andere Europese landen zijn nog geen uitkomsten over oktober beschikbaar.

Technische toelichting
De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijs-verandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens. De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zie hiervoor ook de persmededeling 'Geharmoniseerde Index van Consumentenprijzen' van 7 maart 1997.
Het belangrijkste verschil tussen de geharmoniseerde index en de nationale consumentenprijsindex betreft de consumptiepakketten waarop zij betrekking hebben. Wonen in een eigen huis (huurwaarde), consumptiegebonden belastingen (onroerendezaakbelasting, motor-rijtuigenbelasting e.d.), uitgaven in het buitenland, contributies en collegegelden worden bijvoorbeeld wel meegenomen in de nationale index, maar niet in de geharmoniseerde. De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (EURO-11, CPIMU) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de 11 landen die met ingang van 1 januari 1999 meedoen in de Economische en Monetaire Unie. De EURO-15 geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van de 15 lidstaten van de Europese Unie.

Deel: ' CBS Inflatie in oktober lager '




Lees ook