CBS

Investeringen industrie ook in 2000 hoog

De ondernemers in de Nederlandse industrie verwachten volgend jaar het hoge niveau van hun investeringen van de afgelopen jaren te handhaven. In het jaar 2000 verwachten zij 5% meer te investeren dan in 1999, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De investeringen in 1999 zullen naar verwachting van de ondernemers in de industrie even hoog zijn als in 1998. Dit voorjaar werd voor 1999 nog een lichte groei verwacht.

Metaalindustrie grootste investeerder
De ondernemers in de metaalindustrie zijn het meest positief over hun investeringen voor volgend jaar. Zij verwachten een stijging van 17% ten opzichte van 1999, aldus het CBS. Dit is opmerkelijk, gelet op het hoge niveau van ruim 5 miljard gulden dat in 1998 en vermoedelijk ook in 1999 wordt bereikt. Ook de ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie voorzien voor volgend jaar een forse groei van de investeringen. Zij verwachten een stijging met 20% ten opzichte van 1999. De investeringen in 1998 en 1999 komen in deze bedrijfstak echter iets lager uit dan in eerdere peilingen. Zowel de grote als de kleine ondernemingen in de voedings- en genotmiddelenindustrie en de metaalindustrie zijn zeer positief over hun investeringen in 2000. De ondernemers in de chemische industrie verwachten volgend jaar 21% minder te investeren dan in 1999. In de aardolie-industrie wordt de in dit voorjaar al voorziene halvering van de investeringen in 1999 ten opzichte van 1998 bevestigd. Volgend jaar wordt een licht herstel verwacht.

Investeringen delfstoffenwinning trekken weer aan
In de delfstoffenwinning wordt na twee jaren van daling van de investeringen in 2000 weer een stijging verwacht. In deze sector speelt de ontwikkeling van de olieprijs bij de hoogte van de investeringen een belangrijke rol. Bij de openbare nutsbedrijven wordt voor het jaar 2000 uitgegaan van een teruggang van de investeringen met 16%. De investeringen in de bouwnijverheid zullen volgend jaar 23% lager uitkomen dan in 1999.

Bijstellingen van invloed
Investeringen zijn erg gevoelig voor bijstellingen zoals het opschuiven van de datum van oplevering. Ook de economische ontwikkeling in een bedrijfstak kan aanleiding zijn om investeringsprojecten te annuleren of juist versneld uit te voeren.

Technische toelichting
De uitkomsten zijn ontleend aan een steekproefonderzoek dat het CBS dit voorjaar heeft gehouden bij bedrijven met tien of meer werknemers in de nijverheid (exclusief bouwnijverheid). Daarbij is gevraagd naar de totale waarde (in lopende prijzen) van de materiële vaste activa, die in het voorbije en lopende kalenderjaar in gebruik (zullen) worden genomen, ook door middel van huur en operational lease. Onder andere op dit laatste punt wijkt de in dit onderzoek gehanteerde definitie van de investeringen af van het in de Nationale Rekeningen gebruikte investeringsbegrip.

Deel: ' CBS Investeringen industrie ook in 2000 hoog '
Lees ook