CBS

Jaarboek Wonen 2002

Vandaag verschijnt de CBS-publicatie Jaarboek Wonen 2002. Dit boek behandelt onderwerpen over wonen in Nederland in woord, getal en beeld. Een greep uit de inhoud:

Meer onderhoud aan koopwoningen
Aan koopwoningen wordt meer onderhoud gepleegd en verbouwd dan aan huurwoningen. Dat geldt zowel voor het reguliere onderhoud als voor andere werkzaamheden. Bij het reguliere onderhoud is het verschil het minst groot. Dit vond in 2000 plaats bij eenderde van de huurwoningen en bij de helft van de koopwoningen. Maatregelen op het gebied van isolatie en bouwtechnische voorzieningen werden bij koopwoningen ongeveer twee keer zo vaak getroffen als bij huurwoningen. Werkzaamheden gericht op meer luxe, zoals nieuwe voorzieningen en verfraaiingen van de woning vonden in koopwoningen drie keer zo vaak plaats als in huurwoningen.

Woningen met aanpassingen
In ruim een half miljoen woningen zijn voor personen met een handicap of lichamelijke beperking speciale voorzieningen aangebracht of is de woonruimte bouwkundig aangepast. Meestal gaat het om kleinere voorzieningen, zoals beugels, aangepaste drempels en elektrische deuropeners. Bij een kwart van de aangepaste woningen zijn ingrijpende voorzieningen getroffen, zoals een hellingbaan naar de voordeur, verbreding van deuren of installatie van een traplift.

Stedelingen treffen minder maatregelen tegen inbraak In de zeer sterk stedelijke gebieden treft meer dan n van de tien mensen geen bijzondere maatregelen tegen inbraak. Landelijk gezien geldt dat voor n van de zestien mensen. Veel mensen in de meest stedelijke gebieden wonen in flats, in tegenstelling tot de bevolking in de overige gebieden die doorgaans in eengezinswoningen wonen. Deze zijn vaker van preventiemaatregelen voorzien dan flats. Ze hebben vaker buitenverlichting en luiken voor ramen en deuren. Ook hebben bewoners van eengezinswoningen vaker een hond tegen inbrekers. Wie een eigen woning heeft, beschikt vaker over voorzieningen tegen inbraak dan wie een huis huurt.

Huurders zonder huursubsidie
Bijna eenderde van de huurders van een zelfstandige woning heeft in 2000 huursubsidie ontvangen. Dat ongeveer tweederde van de huishoudens geen gebruik maakt of kan maken van huursubsidie heeft verschillende redenen. De helft van deze huishoudens heeft geen aanvraag ingediend omdat hun inkomen te hoog is. Verder heeft eenvijfde van de huishoudens zonder huursubsidie wel een aanvraag ingediend, maar is deze afgewezen. Eenzesde van de huurders heeft vanwege onbekendheid met de regeling geen aanvraag ingediend. De overige huurders hebben geen subsidie aangevraagd vanwege andere redenen zoals een te hoge of lage huur of omdat ze het niet nodig vinden.

Technische toelichting
Het Jaarboek Wonen biedt specifieke aandacht aan woningen en bewoners, zowel afzonderlijk als in relatie met elkaar. Het gaat onder meer in op de woningvoorraad, het bouwproces, bewoners en hun huisvesting, woonuitgaven, verhuizingen en de woningmarkt. De cijfers zijn voornamelijk gebaseerd op onderzoeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn gegevens ontleend aan onder meer het Kadaster, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen (NVM). Het Jaarboek Wonen 2002 is een gemeenschappelijke uitgave van het CBS en Kluwer. De prijs van het jaarboek bedraagt 35,- en is te bestellen bij Kluwer Klantenservice, tel. (0570) 67 33 60.

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact opnemen met dhr. A. Mares, tel. (070) 337 57 81.

Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB02-090
7 mei 2002
10.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken
Mededeling

Deel: ' CBS, Jaarboek Wonen 2002 '
Lees ook