CBS Persbericht


Datum: 07-09-99

Mededeling: Kwartaalschrift onderwijsstatistieken

Het zomernummer van het Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken is verschenen. Het nummer bevat onder andere informatie over de keuze van vakkenpakketten in het voortgezet onderwijs. Verder zijn CBS-gegevens opgenomen over de relatie tussen arbeidsomstandigheden en opleidingsniveau.

Vakkenpakketten van jongens en meisjes

Het CBS heeft in samenwerking met het GION onderzoek gedaan naar de keuze van vakkenpakketten in het voortgezet onderwijs. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat er nog steeds verschillen bestaan tussen de vakken die jongens en meisjes kiezen. Jongens hebben een voorkeur voor exacte vakken in hun pakket. Van de jongens die in 1997/'98 in de vijfde klas van de havo zaten, koos de helft natuurkunde. Van de meisjes koos maar 16 procent voor natuurkunde. Jongens hadden ook veel vaker dan meisjes scheikunde, wiskunde B en economie in hun pakket. Meisjes kozen daarentegen veel vaker voor talen in hun pakket. Daarnaast zijn ook de vakken biologie en wiskunde A populairder onder meisjes dan onder jongens.

Twee jaar na de keuze van het vakkenpakket zeggen havo-leerlingen vaker spijt te hebben van hun keuze dan vwo-leerlingen. Meisjes hebben vaker spijt dan jongens. Op de havo betreuren leerlingen hun keuze voor de vakken handelswetenschappen en scheikunde het meest. Onder vwo-leerlingen ligt het aantal spijtoptanten het hoogst onder leerlingen met economie 1. Ook scheikunde is een vak dat vwo-leerlingen achteraf gezien liever niet gekozen hadden.

Arbeidsomstandigheden en opleidingsniveau

In 1998 verrichtte ruim eenderde van alle werknemers in Nederland zwaar lichamelijk werk. Hoe lager het opleidingsniveau hoe vaker een werknemer zwaar werk moet verzetten. Van alle werknemers met basisonderwijs of vbo als hoogst behaalde opleiding verricht bijna 60 procent zwaar lichamelijk werk. Van alle mbo'ers is dat bijna 40 procent. Academici doen daarentegen nauwelijks lichamelijk zwaar werk. Zij werken juist weer vaker onder tijdsdruk. Maar liefst 80 procent van de academici geeft aan onder hoge tijdsdruk te moeten werken. Naarmate het opleidingsniveau lager is, neemt de tijdsdruk geleidelijk af. Van alle werknemers met basisonderwijs ervaart slechts de helft een hoge tijdsdruk.

Achtergrondinformatie

Het Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken bevat artikelen waarin recente CBS-gegevens over onderwijs en onderzoek worden toegelicht. Naast nationale komen ook regionale en internationale gegevens aan de orde. Ook arbeidsmarktgegevens die van belang zijn voor het onderwijs, worden besproken. Het accent ligt daarbij op de onderzoeksresultaten en niet op de gehanteerde onderzoeksmethode.

Voor meer informatie over het Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken en het toesturen van artikelen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, drs. I. Sinkeldam, tel. (045) 570 72 31. Voor overige informatie kunt u bellen naar de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16. U kunt de publicatie bestellen bij de CBS-bestelservice, tel. (045) 570 79 70 of fax (045) 570 62 68.

Inhoudsopgave van het Kwartaalschrift 1999-2:
1. Vakkenpakketten van jongens en meisjes
2. Allochtone leerling presteert minder op examen 3. Academische examens 1997/'98
4. Inkomsten en uitgaven van scholieren
5. Schoolverlaters op de arbeidsmarkt
6. Particulier onderwijs zit in de lift
7. Arbeidsomstandigheden en opleidingsniveau, 1998 8. Vakantie en opleidingsniveau, 1998

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 07 september 1999

Deel: ' CBS Kwartaalschrift onderwijsstatistieken '
Lees ook