CBS

Lokale lasten stijgen met meer dan miljard gulden

Burgers en bedrijven gaan volgend jaar bijna 1,2 miljard gulden meer betalen aan heffingen van provincies, gemeenten en waterschappen. Vergeleken met 1999 stijgt de opbrengst van deze heffingen met 8%. Dit blijkt uit een onderzoek van het CBS naar de begrotingsvoorstellen van de lagere overheden. Volgens deze voorstellen groeien de gemeentelijke heffingen met 0,9 miljard gulden. Heffingen van waterschappen stijgen 0,2 miljard gulden en aan provincies moet 0,1 miljard gulden meer worden betaald. Bij de gemeentelijke heffingen is vooral de stijging van de onroerendezaakbelasting van belang. Voor gebruikers van onroerende zaken gaat deze belasting gemiddeld met bijna 14% omhoog. Dit komt onder andere doordat een aantal gemeenten de belastingkorting van honderd gulden per huishouden, de zogenoemde Zalmsnip, niet langer direct aan de huishoudens ten goede laat komen. Gemeenten begroten verder grote stijgingen bij de opbrengst van de bouwleges (+17%) en de parkeergelden (+11%).

Gebruikers onroerend goed gaan flink meer betalen
De opbrengst van de gemeentelijke heffingen wordt in 2000 begroot op bijna 11 miljard gulden, dat is bijna 9% meer dan in 1999. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de onroerendezaakbelasting. Zowel zakelijk gerechtigden als gebruikers van onroerend goed gaan 0,2 miljard gulden meer betalen dan in 1999, aldus het CBS. Voor zakelijk gerechtigden betekent dit een stijging van 8,3%, voor gebruikers is dit een stijging van maar liefst 13,7%. Deze percentages geven de opbrengstgroei weer die de gemeenten denken te realiseren. Belastingkorting in de vorm van de Zalmsnip en kwijtschelding zijn hierin al verwerkt.

Minder korting op aanslagen
Sinds 1998 krijgt ieder huishouden honderd gulden korting op de aanslag van de gemeentelijke heffingen. De meeste gemeenten keren deze zogenaamde Zalmsnip uit via de onroerendezaakbelasting voor gebruikers. Daarnaast komen kortingen op riool- of reinigingsrechten regelmatig voor. Met ingang van 2000 hebben gemeenten meer vrijheid gekregen bij de uitvoering van de honderd gulden maatregel. Naast een korting op de aanslag kan de lastenverlichting ook via tariefsverlaging aan de belastingbetalers ten goede komen. Volgens de begrotingsvoorstellen voor 2000 is met de Zalmsnip nog 620 miljoen gulden gemoeid. Dat is ongeveer 40 miljoen gulden minder dan in 1999. Dit komt omdat ongeveer 75 gemeenten hebben besloten om het geld dat beschikbaar is voor de Zalmsnip niet rechtstreeks aan de huishoudens terug te geven, maar geheel of gedeeltelijk anders te gebruiken, bijvoorbeeld voor het minimabeleid. Voor de bijna één miljoen huishoudens in de betrokken gemeenten betekent dit dat zij ruim 30% meer gebruikersbelasting moeten opbrengen. Naast lastenverlichting door middel van de Zalmsnip wordt meer dan 180 miljoen gulden van vooral het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenheffing kwijtgescholden als onderdeel van het armoedebeleid.

Technische toelichting
Onderzocht zijn de zogenoemde primitieve begrotingen. Dit zijn de begrotingsvoorstellen die aan de verantwoordelijke politieke organen (provinciale staten, gemeenteraad of de verenigde vergadering van een waterschap) worden voorgelegd. De politieke besluitvorming kan leiden tot wijziging van de voorstellen die gevolgen hebben voor de hier gepresenteerde resultaten. Veel gemeenten zijn bij de belastingvoorstellen uitgegaan van een hoge mate van vrijheid bij de toepassing van de lastenverlichting met ingang van 2000. Inmiddels is duidelijk geworden dat het Rijk deze vrijheid van de gemeenten wil beperken. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken moet minstens 75 gulden rechtstreeks als korting of tariefsverlaging worden uitgekeerd. Van elke Zalmsnip blijft dan hoogstens 25 gulden beschikbaar voor andere maatregelen. Berekend zijn de totale opbrengsten van de heffingen. Stijging van deze opbrengsten wil niet zeggen dat alle burgers hun lasten met dezelfde percentages zien stijgen. In de eerste plaats drukken de heffingen niet alleen op burgers, maar ook op bedrijven. Daarnaast is er geen sprake van uniforme belastingdruk doordat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende gemeenten. De uitkomsten over 2000 zijn zoveel mogelijk met die van 1999 vergelijkbaar gemaakt. Dit houdt onder andere in dat verschuivingen van de Zalmsnip tussen verschillende belastingen binnen een gemeente zoveel mogelijk ongedaan zijn gemaakt door terug te rekenen naar de situatie in 1999. Door correcties treden verschillen op met eerder gepubliceerde cijfers over 1999.

Deel: ' CBS lokale lasten stijgen met meer dan miljard gulden '
Lees ook