expostbus51


CBS


CBS: Nieuw basisjaar producentenprijzen

Woensdag 2 juni 1999 publiceert het CBS de
producentenprijsindexcijfers over de maand maart 1999. Bij publicatie van deze uitkomsten worden twee wijzigingen doorgevoerd. Allereerst wordt overgegaan naar een nieuw basisjaar: 1995=100. Daarnaast vindt er een aansluiting plaats op Europees gangbare internationale goederennomenclaturen (ProdCom/CPA).

De tot en met februari 1999 gepubliceerde uitkomsten hadden als basisjaar 1990=100 en waren gebaseerd op een inmiddels verouderde goederennomenclatuur. Dit betekent dat de uitkomsten die aanstaande woensdag worden gepubliceerd niet aansluiten bij de tot nu toe gepubliceerde cijfers.

Het CBS heeft daarom voor de periode januari 1995 - februari 1999 de indexcijfers opnieuw berekend met als basisjaar 1995=100. In bijgaande tabellen zijn de aldus herberekende cijfers van de producentenprijzen opgenomen. De prijsindexcijfers over de maand maart 1999 die aanstaande woensdag worden gepubliceerd zijn op overeenkomstige wijze berekend.

Uitkomsten vanaf 1995 van onderliggende bedrijfsgroepen zijn op aanvraag beschikbaar per 2 juni 1999.

Technische toelichting

De producentenprijsindex is een gewogen prijsindex, waarbij de wegingen zijn ontleend aan de Nationale Rekeningen voor het jaar 1995. De index geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van de in Nederland geproduceerde goederen en van de ingevoerde goederen. De prijzen, die ten grondslag liggen aan de hier gepresenteerde prijsindexcijfers zijn verkregen door rechtstreekse waarneming bij industriële en handelsondernemingen. De prijswaarneming van in Nederland geproduceerde goederen vindt plaats aan de afzetzijde van de markt en betreft zowel de binnenlandse als de buitenlandse afzet. De daarbij geldende condities zijn: prijzen af-fabriek en exclusief BTW, subsidies, accijnzen en eventuele heffingen. De invoerprijzen worden gemeten onder de conditie C.I.F. ('Cost, Insurance, Freight') of franco Nederlandse grens, d.w.z. voor inklaren. In het algemeen hebben de prijzen betrekking op de maand waarin de goederen worden geleverd.

Deel: ' CBS Nieuw basisjaar producentenprijzen '
Lees ook