expostbus51


CBS


CBS:1998: Opnieuw veel meer mensen aan het werk

Het jaar 1998 was wederom een topjaar op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid is ten opzichte van 1997 met bijna 200 duizend mensen gegroeid en de werkloosheid daalde sterk. Bijna de helft van de vrouwen heeft nu een betaalde baan. Evenals in 1997 nam het aantal mensen met een vaste baan vorig jaar sterk toe. De groei van het aantal flexwerkers ging door. Dit blijkt uit de Enquête beroepsbevolking van het CBS.

Veel meer mensen aan het werk
Volgens de uitkomsten van de Enquête beroepsbevolking was in 1998 het aantal mensen met een baan van ten minste twaalf uur per week gemiddeld 193 duizend hoger dan in 1997. Deze uitkomst spoort met het beeld dat enquêtes bij bedrijven tot en met het derde kwartaal laten zien. Met een werkgelegenheidsgroei van bijna 200 duizend was er vorig jaar opnieuw sprake van een topjaar op de arbeidsmarkt. Ook van 1996 op 1997 lag de groei rond de 200 duizend. Het totaal aantal mensen met een baan van twaalf uur of meer per week, de werkzame beroepsbevolking, kwam in 1998 gemiddeld uit op 6,6 miljoen. In 1988 was dit nog 5,4 miljoen. In tien jaar tijd steeg de werkzame beroepsbevolking dus met ruim 1,2 miljoen mensen.

Bijna helft van de vrouwen heeft betaald werk
De arbeidsdeelname van vrouwen is ook in 1998 verder toegenomen. Daardoor had vorig jaar bijna de helft van de vrouwen van 15-64 jaar betaald werk van twaalf uur of meer per week (49%). In 1981 lag dit percentage nog op 30. De arbeidsdeelname van mannen nam eveneens toe en kwam in 1998 uit op 75 procent. Dat is, na de flinke dalingen in de jaren tachtig, inmiddels weer even veel als in 1981. Ondanks de sterke stijging van de arbeidsdeelname van vrouwen is deze dus nog steeds veel lager dan die van mannen. Het verschil in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen is het kleinst bij hoogopgeleiden. Van de vrouwen met een hbo- of wetenschappelijke opleiding had 73 procent betaald werk in 1998, terwijl van de hoogopgeleide mannen 86 procent werkte. Het verschil is aanzienlijk groter bij laagopgeleiden: 30 procent van de vrouwen met basisonderwijs, een vbo- of mavo-opleiding had een betaalde baan tegenover 62 procent van de laagopgeleide mannen.

Deeltijdwerk neemt toe
Het aantal mensen met een deeltijdbaan was vorig jaar 134 duizend hoger dan in 1997. Inmiddels gaat het om bijna 2 miljoen mensen, 30 procent van de werkzame beroepsbevolking, die een baan van 12-34 uur per week hebben. De werkgelegenheidsgroei onder vrouwen betrof vooral deeltijdbanen. In 1998 nam het aantal deeltijdbanen van vrouwen toe met negentigduizend en het aantal voltijdbanen met tienduizend. Ook bij de mannen nam het aantal deeltijdbanen sterk toe. Iets minder dan de helft van de werkgelegenheidsgroei onder mannen betrof banen van
12-34 uur per week.

Sterke toename mensen met een vaste baan
In 1998 lag het aantal mensen met een vaste (voltijds- of deeltijds) baan 169 duizend hoger dan in 1997. Dit is het tweede achtereenvolgende jaar dat het aantal werknemers met een vast contract sterk groeit. Ook het aantal mensen met een flexibel contract nam verder toe. Er waren in 1998 bijna 45 duizend flexwerkers meer dan in
1997. In de laatste vier jaar nam het aantal flexwerkers in totaal met
185 duizend toe.

Werkloosheid sterk gedaald
Uit eerder gepubliceerde CBS-cijfers bleek dat het aantal geregistreerde werklozen van 1997 op 1998 is gedaald met bijna negentigduizend tot 287 duizend. Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk (of met werk van minder dan twaalf uur per week) die bij het arbeidsbureau staan ingeschreven en die direct kunnen beginnen in een baan van minstens twaalf uur per week. Cijfers over de geregistreerde werkloosheid worden maandelijks gepubliceerd. Het CBS stelt over de werkloosheid nog meer cijfers samen. Een iets bredere afbakening van de werkloosheid is de werkloze beroepsbevolking. Dit zijn mensen die actief zoeken naar werk van twaalf uur of meer per week. Het ingeschreven staan bij het arbeidsbureau is daarbij niet van belang. De werkloze beroepsbevolking is vorig jaar ook gedaald en kwam negentigduizend lager uit dan in
1997. Het gaat om 349 duizend mensen. Dit komt overeen met 5,0 procent van de beroepsbevolking. Door de snelle daling van de werkloze beroepsbevolking in de afgelopen jaren heeft de werkloosheid nu het laagste punt bereikt sinds 1980.

Honderdduizend mensen minder die betaald werk willen Een nog bredere afbakening van de werkloosheid betreft het aantal mensen dat betaald werk wil hebben voor ten minste twaalf uur per week, ongeacht of men zoekt naar werk of direct in staat is in een baan te beginnen. In 1998 ging het gemiddeld om 918 duizend mensen. Dat is ruim honderdduizend minder dan in 1997, toen het aantal nog boven het miljoen lag.

Positie allochtonen en laagopgeleiden blijft ongunstig De arbeidsdeelname van allochtonen is van 1997 op 1998 gestegen, maar is nog steeds veel lager dan die van autochtonen. De werkloosheid onder allochtonen daalde van 16 naar 13 procent. Ondanks de sterke werkgelegenheidsgroei is de positie van Turken en Marokkanen de afgelopen vier jaar niet verbeterd. De werkloosheid onder deze groep was 20 procent in 1998. Dit is nog steeds viermaal zo hoog als die onder autochtonen.
Ook de werkloosheid onder laagopgeleiden is al jarenlang hoog. In 1998 was 12 procent van de mensen met alleen basisonderwijs werkloos. Dit is ruim tweemaal zo hoog als onder de totale beroepsbevolking. Technische toelichting
Voor de Enquête beroepsbevolking(EBB) van het CBS wordt jaarlijks één op de honderd inwoners van Nederland geïnterviewd. Hoewel het dus gaat om een zeer grote enquête, blijft de EBB een steekproefonderzoek en hebben de uitkomsten een onnauwkeurigheidsmarge.

Begrippen
De werkzame beroepsbevolking bestaat uit mensen van 15-64 jaar die werk hebben van twaalf uur of meer per week. De werkloze beroepsbevolking betreft mensen van 15-64 jaar die actief op zoek zijn naar betaald werk van twaalf uur of meer per week en dat nog niet gevonden hebben of nog in de nieuw gevonden baan moeten beginnen. Het ingeschreven staan bij een arbeidsbureau is hierbij niet van belang.
Werknemers met een vast contract hebben een arbeidsovereenkomst voor onbeperkte duur of een arbeidscontract voor één jaar of langer én zijn een vast overeengekomen aantal uren in dienst. Ook mensen met een arbeidscontract van korter dan één jaar met een toezegging voor een aanstelling in vaste dienst worden hiertoe gerekend. Flexwerkers zijn mensen met een contract van korter dan één jaar en/of mensen die een flexibel aantal uren per week werken (zoals oproep- en invalkrachten). Zelfstandigen zijn mensen die werkzaam zijn in een eigen bedrijf, meewerkend zijn in het bedrijf van hun partner of ouders en freelancers.
Allochtonen zijn hier mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en mensen die wel de Nederlandse nationaliteit hebben maar niet in Nederland zijn geboren.
Noot voor de
redactie
Voor achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, mevr. A.M.S. Boelens, tel. (045) 570 72 10.

Overige informatie en tabellen kunt u verkrijgen bij de persdienst in Voorburg, tel. (070) 337 58 16.


04 feb 99 09:30

Deel: ' CBS Opnieuw veel meer mensen aan het werk in 1998 '
Lees ook